GHOR Amsterdam-Amstelland Nieuwsbrief nr. 6

Nieuwsbrief voor GHOR-functionarissen, mono- en multidisciplinaire partners en overige geïnteresseerden

4 december 2014

Netwerkbijeenkomst zorgcontinuïteit care-instellingen

Op donderdag 20 november vond de eerste netwerkbijeenkomst zorgcontinuïteit voor care-instellingen plaats in De Kompaszaal in Amsterdam. Alle care-instellingen (zorginstellingen die 24-uurs zorg leveren) uit de regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland waren uitgenodigd. Een afvaardiging van functionarissen van verpleeg- en verzorgingstehuizen, revalidatieklinieken, gehandicaptenzorg, GGZ-instellingen en maatschappelijke organisaties was naar de netwerkbijeenkomst gekomen.

Bezoekers netwerkdag

Lees verder

Systeemtest Zaanstreek-Waterland

Op woensdag 22 oktober heeft in de regio Zaanstreek-Waterland de systeemtest plaatsgevonden. De test was voorbereid door een multidisciplinaire werkgroep die de opdracht had gekregen volgens de toetsingscriteria van de Inspectie Veiligheid en Justitie de zogenaamde ‘hoofdstructuur' te testen. De test richtte zich hoofdzakelijk op Melding en Alarmering, Op- en Afschaling, Leiding en Coördinatie en Informatiemanagement. Voor de GHOR waren daardoor de Meldkamercentralisten, de GHOR-centralist, de OvD-G, de ACGZ, het Lid ROT en de DPG direct bij de test betrokken. De GHOR had ervoor gekozen om ook het Actiecentrum GHOR bij de systeemtest te betrekken. Hiermee werden ook HIn, HOn en OMAc actief.

Lees verder

Bijeenkomst Infectieziekten in de haven

Bij infectieziektebestrijding aan boord van schepen zijn verschillende partijen betrokken. Om de uitbraak van een infectieziekte zo goed mogelijk te kunnen bestrijden is gecoördineerde hulpverlening noodzakelijk. Het Plan Noodsituaties Infectieziektebestrijding Havens geeft de interregionale afspraken weer die gelden tussen de betrokken veiligheidsregio's, de betrokken gemeenten waar de burgerhavens gelegen zijn, de betrokken GGD'en en het Centraal Nautisch Beheer (CNB). Deze interregionale afspraken gelden voor het Noordzeekanaal. Het plan is een samenwerking tussen de GHOR-bureaus van de veiligheidsregio's Kennemerland, Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, de drie betrokken GGD'en en het CNB.

Lees verder

Personele wijzigingen GHOR-bureau

Het afgelopen jaar werd het GHOR-bureau versterkt door Yvonne de Boer als Beleidsmedewerker Ketenregie en advisering. Yvonne heeft zich hoofdzakelijk bezig gehouden met zorgcontinuïteit voor care-instellingen. Daarnaast heeft zij zich gericht op de evenementenveiligheid van onder meer Gay Pride en Amsterdam Marathon. Yvonne was voor de periode van een jaar gedetacheerd bij de GHOR, en gaat met ingang van 1 januari 2015 weer terug naar de regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland.

Stéphanie van Heusden van de traineepool metropoolregio Amsterdam heeft zich sinds 1 juli bezig gehouden met de proecesbeschrijving evenementen. Half december rondt zij haar procesbeschrijving en daarmee ook haar periode bij de GHOR af. Over de procesbeschrijving is binnenkort meer te lezen in de nieuwsbrief of op de website.

Wij danken Yvonne en Stéphanie voor hun inzet en wensen hen veel succes in hun verdere carrière.

Wisselingen binnen de OvD-G piketpool

Met ingang van 15 december zijn er enkele wisselingen binnen het piket van de Officier van Dienst-Geneeskundig (OvD-G). Twee nieuwe OvD-G'en worden aan de piketpool toegevoegd: Ruud van Bodegraven en Marcel Hartog. Beiden zijn afkomstig van Ambulance Amsterdam. Wij wensen hen veel succes als Officier van Dienst.

Mark Zanstra zal op 15 december na een periode van 14 jaar stoppen als OvD-G. De functie is voor hem niet langer te combineren met zijn werkzaameheden binnen Ambulance Amsterdam en het lesgeven aan de Hogeschool. Bovendien wil Mark graag meer tijd gaan besteden aan zijn gezin. Wij bedanken hem voor zijn jarenlange inzet en wensen hem veel geluk en succes in de toekomst.

Wat betekent AG5 voor de GHOR?

AG5 is een web gebaseerd vakbekwaamheid managementsysteem. Hierin registreert de GHOR de door een GHOR-functionaris gevolgde en te volgen opleidingen, trainingen en oefeningen. Daarnaast maken de OvD-G, ACGZ en DPG hun inzetrapportage in een speciaal voor de functie ontwikkeld inzetformulier. Tegelijkertijd wordt deze gevoelige informatie door AG5 versleuteld bewaard en bewaakt op haar lokale servers.

Het GHOR-bureau maakt in AG5 een planning van opleidingen, trainingen en oefeningen inclusief deelnemers, oefenstaf en hulpmateriaal. Dit levert een compleet overzicht van alle OTO-activiteiten. Met managementrapportages op het niveau van individuele functionarissen en groepen functionarissen wordt gemonitord of voldaan is aan het functiespecifieke OTO-traject. Op deze manier kan, indien nodig, tijdig worden bijgestuurd.

In 2015 gaat de GHOR over op 'AG5 OTO skills'. Deze heeft een verbeterde ‘look and feel'. Daarnaast kunnen met de correspondentiemodule direct vanuit AG5 groepen deelnemers voor OTO worden gemaild of uitgenodigd.

De inzetrapportages zijn een belangrijke gegevensbron in het monodisciplinaire evaluatieproces na een (GRIP)incident. Hiermee wordt bijgedragen aan de verbetering van de crisisbeheersing en optimalisering van de hulpverleningsprocessen. In de toekomst wil de GHOR de AG5 inzetverslagfunctionaliteit gaan aanbieden aan alle GHOR-functionarissen.

Amsterdam Marathon 2014

Op zondag 19 oktober 2014 is de 39e editie van de Amsterdam Marathon gehouden. Bijna 44.000 lopers met 130 verschillende nationaliteiten deden mee aan de diverse duur- en wedstrijdlopen als de marathon, de halve marathon, de 8 km loop, de Kidsrun en de minimarathons in de Amsterdamse wijken. Er heerste een goede sfeer op het parcours en de finish in het Olympisch stadion voelde voor veel deelnemers als een warme deken.

Drukte in het finishgebied van de Amsterdam Marathon

Lees verder

De GHOR-tafel: afstemming tussen GHOR en Ambulance Amsterdam

Sinds september 2013 voeren Ambulance Amsterdam en de GHOR maandelijks overleg. Dit overleg wordt de ‘GHOR-tafel' genoemd.

Lees verder

Netwerkdag voor operationele functionarissen: stand van zaken

Op 19 juni vond in de Kompaszaal de Netwerkdag voor operationele functionarissen plaats, waarvan we in nieuwsbrief nr. 4 verslag hebben gedaan. Er is toen een aantal vragen en aandachtspunten naar voren gekomen. Wat gaat het GHOR-bureau daar nu verder mee doen?

Lees verder

Witte kaart live in LCMS op 1 december

In januari 2012 is door GGD GHOR Nederland het project ‘De Witte Kaart' gestart. Hierin is een landelijke registratie van zorginstellingen gerealiseerd. Vanaf 1 december 2014 is deze kaart beschikbaar in de viewer en plot van het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS) en dient de hulpdiensten die een rol hebben in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Tijdens een incident is nu in een oogopslag te zien welke zorginstellingen in een effectgebied liggen.

Voor de witte kaart wordt landelijk gebruik gemaakt van twee basisregistraties, te weten de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) en het Nieuwe Handelsregister (NHR). Het NHR bevat basisinformatie over zorginstellingen. Deze organisaties zijn gematcht met die in GHOR4all. De bereikbaarheidgegevens van zorginstellingen worden ten tijde van incidenten door GHOR-functionarissen gebruikt om contact op te kunnen nemen.

Door deze aanpak krijgen de witte kaart en de GHOR-adresgegevens rechtstreeks via het NHR aangeleverd. Wel zijn zorginstellingen zelf verantwoordelijk voor de registratie van de juiste gegevens bij de NHR van de Kamer van Koophandel. Zorginstellingen die met correcte locatie-informatie in het NHR en daarmee op de witte kaart staan stellen de hulpdiensten in staat om snel en adequaat te handelen.

Vanaf januari 2015 zal het gebruik van de witte kaart in onze regio worden geïmplementeerd.

Herdenking rampvlucht MH17 in de RAI

De ramp met vlucht MH17 is op 10 november herdacht met een nationale herdenking in de RAI in Amsterdam. Naast ca. 1500 nabestaanden van slachtoffers waren ook diverse hoogwaardigheidsbekleders, leden van het Kabinet, diverse burgemeesters van de betrokken gemeenten en leden van het Koninklijk Huis aanwezig, waaronder Koning Willem Alexander en Koningin Máxima. Voorafgaand, tijdens en na de herdenking waren diverse veiligheidsmaatregelen van toepassing.

De GHOR Amsterdam-Amstelland is zowel in het voortraject als op de dag zelf betrokken geweest bij de herdenking. In het voortraject zijn multidisciplinaire afspraken gemaakt met onder meer politie, brandweer, gemeente en NCTV, en is meegewerkt aan het opstellen van verschillende risicoscenario's. Daarnaast is de geneeskundige inzet beoordeeld en uitgewerkt in een draaiboek. Hierin zijn afspraken vastgelegd ten aanzien van de inzet van de Officier van Dienst-Geneeskundig in het Multi Quick Response Team (MQRT), de EHBO-organisatie, het ambulanceteam, de stand-by ambulance, de GHOR-centralist en de psychosociale hulpverlening. Uiteraard moest goed worden nagedacht over de vraag hoe om te gaan met een eventuele hulpvraag binnen één van de veiligheidsringen.

Tijdens het evenement werd niet preventief opgeschaald. Wel was een ambtelijke subzeshoek bijeen om bij eventuele problemen snel besluiten te kunnen nemen. Dit bleek gelukkig niet nodig.

Wie de herdenking op tv heeft gevolgd was getuige van een emotionele en ingetogen bijeenkomst, die bij velen een grote indruk heeft achtergelaten.

Stand by ambulance bij de RAI

Het jaar loopt ten einde ...

De medewerkers van het GHOR-bureau wensen alle mono- en multidiciplinaire partners alvast fijne kerstdagen en een veilig en gezond 2015!

Deze nieuwsbrief is een product van het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. Stelt u geen prijs op toezending van deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar a.vanduin@ghorasd.nl. Zijn collega's ook geïnteresseerd in nieuws over de GHOR Amsterdam-Amstelland? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door of meld uw collega's aan via hetzelfde mailadres! Wij werken nog aan een automatische aan- en afmeldfunctie.