Trainen

Een functionaris krijgt gedurende het jaar verschillende trainingsvormen aangeboden om zich taken, verantwoordelijkheden en vaardigheden eigen te maken en deze aan te scherpen. Tijdens trainingen en oefeningen wordt onder meer getoetst in hoeverre functionarissen aan de gestelde vakbekwaamheidseisen voldoen. Trainingen worden zowel mono- als multidisciplinair gegeven.

De volgende trainingen zijn beschikbaar:

Netwerkbijeenkomst

Netwerkbijeenkomsten worden zowel mono- als multidisciplinair gehouden. Uiteraard is er tijdens deze bijeenkomsten veel tijd om elkaar te leren kennen en kennis en ervaring uit te wisselen.

Themabijeenkomsten

Tijdens themabijeenkomsten wordt aandacht geschonken aan een bepaald thema, bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen. Het doel van een dergelijke bijeenkomst is het verdiepen en verbreden van kennis over het betreffende onderwerp. Daarnaast is het een ideale gelegenheid om andere functionarissen te leren kennen.

Functiegerichte bijeenkomst

Een functiegerichte bijeenkomst focust op de rol, taken en verantwoordelijkheden van een functionaris. Tijdens de bijeenkomst is uitgebreid tijd voor het helder krijgen van taken, het eigen maken vaardigheden en het scherp krijgen van verantwoordelijkheden.

Workshop

Tijdens een workshop worden casussen besproken binnen een groep met een gevarieerde samenstelling. Dit heeft tot doel dat naast kennis ook verantwoordelijkheden en attitude aan bod komen. Door het bespreken van een casus wordt de kennis over een bepaald onderwerp op peil gebracht, terwijl gediscussieerd wordt over de te nemen verantwoordelijkheid binnen de disciplines. Daarbij is attitude belangrijk en dit zal als vanzelf aan bod komen.

Meerdaagse CoPI (Commando Plaats Incident) of Interface training

De meerdaagse training is een intensieve trainingsvorm. Ervaring heeft uitgewezen dat herhaling op korte termijn de leercurve doet stijgen.

Door het nabootsen van een realistische situatie kan de functionaris zich over een breed spectrum verbeteren. Zowel op kennis, taakgebied, attitude en verantwoordelijkheid kan een belangrijke verbeterslag behaald worden.

Rijvaardigheid

Een aantal functionarissen heeft de beschikking over een dienstauto om bij een calamiteit snel op de plaats van bestemming te komen. Dit betekent dat met optische- en geluidssignalen gereden wordt. Om het spoed rijden zo veilig mogelijk te maken volgen alle functionarissen met dienstauto een cursus Spoed rijden. Tijdens deze cursus is aandacht voor zowel de theoretische als de praktische kant van de rijvaardigheid. Met regelmaat worden functionarissen hiervoor bijgeschoold.