Netwerkdag voor operationele functionarissen

Op 19 juni vond de netwerkdag voor operationele functionarissen plaats, waarvan we in nieuwsbrief nr. 4 verslag hebben gedaan. Er is toen een aantal vragen en aandachtspunten naar voren gekomen. Wat gaat het GHOR-bureau daar nu verder mee doen?

Als belangrijkste aandachtspunten werden genoemd:

  • Ziekenhuizen zouden over informatie over een incident moeten beschikken om beslissingen te kunnen nemen
  • De functie van Hoofd Acute Gezondheidszorg (HAG), in onze regio's ingevuld door en onder verantwoordelijkheid van Ambulance Amsterdam, is nog in ontwikkeling
  • De GHOR-functie Coördinator GewondenVervoer is opgeheven
  • Bijhouden van een actueel beeld in het LCMS en gebruik daarvan door de GHOR-functionarissen vraagt oefening
  • Het Beleidsteam laat zich ‘verleiden' zich te mengen in operationele zaken

Binnen het GHOR-bureau zijn deze aandachtspunten onderdeel van de reguliere uitvoering van taken. Zo is de informatie-uitwisseling met ziekenhuizen onderdeel van overleg met de ketenpartners. De ontwikkeling van het Hoofd Acute Gezondheid is ingebracht in het Meldkameroverleg. De taken van de Coördinator GewondenVervoer zijn overgenomen door Ambulance Amsterdam omdat de wettelijke verantwoordelijkheid voor het Gewondenspreidingsplan (GSP) is verschoven van GHOR naar Regionale Amulance Voorziening (RAV). Bovendien is sinds 1 april een nieuwe functie ingesteld; die van GHOR-centralist. Optimalisering van ‘Wat en Wie' in LCMS is onderdeel van de lopende herinrichting crisisstructuur.

Netwerkdag 2014

De belangrijkste vragen die werden gesteld waren hoofdzakelijk gericht op de uitoefening van taken. Deze zijn binnen het GHOR-bureau onderdeel van Opleiden-Trainen-Oefenen. Zo werden vragen gesteld over de hiërarchische leiding in het Actiecentrum, de relatie tussen het Actiecentrum en de OvD-G en de ACGZ en de taken van de OMAc. Daarnaast zijn er vragen over het slachtofferbeeld en het verschil tussen Meldkamer- en GHOR-centralist aan de orde gekomen.

Een andere belangrijke vraag betrof de wijze van voorbereiding van de GGD op een gezondheidsonderzoek na rampen (GOR). Deze opmerking zullen we overdragen aan de GGD'en Amsterdam en Zaanstreek-Waterland.

Hiermee levert deze dag, naast een prettige manier om met elkaar stappen te maken in de samenwerking, ook weer input voor de taken van het GHOR-bureau in 2015.