Ruimtelijke ordening

Met de totstandkoming van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) heeft de GHOR wettelijke taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van risicobeheersing gekregen. Risicobeheersing behelst het structureel beperken van incidenten in aantal en impact, alsmede het beperken van schade door optimaliseren van zelfredzaamheid en hulpverlening.

Het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland geeft hier gehoor aan door onder meer te adviseren over ruimtelijke ordening zoals bebouwing, grootschalige infrastructuur en vitale infrastructuur.

Ingang IJ-tunnel. Foto: Ton van Rijn, Stadsarchief

De GHOR is daarnaast ook betrokken bij de tot standkoming van het Regionaal Risicoprofiel (RRP). Het Risicoprofiel beschrijft het risicobeeld van de regio door middel van een risico-inventarisatie en een analyse, waardoor een beperkt aantal scenario's over blijft.

Op grond van het Regionaal Risicoprofiel wordt het beleid aangepast. Te denken valt aan het beoefenen van de scenario's uit het Regionaal Risicoprofiel.