Convenanten

Volgens de Wet op de veiligheidsregio's moet de GHOR schriftelijke afspraken maken met de acute zorginstellingen in de regio met het oog op hun taak binnen de geneeskundige hulpverlening en de voorbereiding daarop.

GGD

Met de GGD is het Convenant Publieke Gezondheid (PG) Amsterdam-Amstelland afgesloten. Dit convenant heeft tot doel om op basis van de landelijke consensus over de verantwoordelijkheidsverdeling, aangevuld met specifieke regionale aspecten, afspraken vast te leggen over:

  • De inzet van de GGD bij de geneeskundige hulpverlening, alsmede de voorbereiding daarop en de rol van de GHOR daarbij
  • De kaders waarbinnen de GGD de inzet pleegt
  • Welke diensten, taken en inzet partijen over en weer van elkaar kunnen verwachten
  • De wijze van melding en alarmering, op- en afschaling en leiding en coördinatie
  • De wijze van overleg en advisering tussen partijen
  • De onderlinge informatievoorziening en de informatievoorziening richting het openbaar bestuur

Ziekenhuizen

Met de ziekenhuizen in de regio Amsterdam-Amstelland is per ziekenhuis een convenant afgesloten. Dit type convenant heeft als doel het vastleggen van afspraken tussen het ziekenhuis en de Directeur Publieke Gezondheid over de voorbereiding op en uitvoering van de geneeskundige hulpverlening in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing, en geeft daarmee ook uitvoering aan de wettelijke opdracht.

Ambulance Amsterdam

Dit convenant heeft als doel het vastleggen van afspraken tussen Ambulance Amsterdam en de GHOR over de voorbereiding op en uitvoering van de geneeskundige hulpverlening in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het convenant geeft hiermee ook uitvoering aan de wettelijke opdracht.

Huisartsen

Het doel van dit convenant is het creëren van een doelmatige en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises waarbij slachtoffers in de regio optimaal worden geholpen. Deze hulpverlening wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met andere bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing betrokken hulpdiensten. Tussen de partijen zijn concrete afspraken gemaakt over de voorbereiding, de hulpverlening en de nazorg onder ramp- en crisisomstandigheden. De huisartsen laten zich hierin vertegenwoordigen door de coördinator huisartsenzorg en - in geval een crisisteam huisartsenzorg noodzakelijk is - door het crisisteam huisartsenzorg.