Wetgeving

Voor de geneeskundige hulpverlening is de volgende wetgeving van toepassing.

De Wet Veiligheidsregio's (WVR) beschrijft de verantwoordelijkheden van zowel de GHOR als de geneeskundige keten en de gemeenschappelijke meldkamer. Onder de WVR hangen twee Algemene Maatregelen van Bestuur: het Besluit Veiligheidsregio's (BVR) en het Besluit Personeel Veiligheidsregio's (BPV).

De Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) beschrijft de verantwoordelijkheden van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV), inclusief de meldkamer ambulancezorg. Onder de Twaz (Tijdelijke wet ambulancezorg) hangen het Besluit Ambulancezorg en de Regeling Ambulancezorg.

De Wet Publieke Gezondheid (Wpg) beschrijft de verantwoordelijkheden van de GGD, waaronder die voor de infectieziektebestrijding, medische milieukunde en het bevorderen van de psychosociale zorg bij rampen.

Onderdeel van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) is het Besluit vaststelling beleidsregels ex artikel 4 WTZi. Hierin is beschreven dat ziekenhuizen, RAV, GGZ en huisartsenposten binnen het door het traumacentrum georganiseerde Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) afspraken moeten maken over de 24 uurs toegankelijkheid van de acute zorg. Ook is opgenomen dat de ziekenhuizen moeten beschikken over een rampenopvangplan en afspraken moeten maken met de directeur GHOR die worden vastgelegd in het crisisplan van de veiligheidsregio.

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) beschrijft de verantwoordelijkheid van zorgverleners voor het leveren van verantwoorde zorg.

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg (WKKGZ) beschrijft wat goede zorg inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg.