Psychosociale hulpverlening

De coördinatie en regie van de psychosociale hulpverlening tijdens en na een ramp is omschreven in het PSH-proces en wordt uitgevoerd door het Kernteam en het Opvangteam. Het PSH-proces is onderdeel van het cluster MGGZ van de GGD. Indien nodig wordt er samengewerkt met ketenpartners. Voor de regie in de acute fase en nazorgfase is de GGD onder verantwoordelijkheid van de DPG eindverantwoordelijk.

Acute fase

Tijdens een ramp worden mensen ondergebracht in een opvanglokatie. De acute fase kan maximaal zeven dagen duren. Zodra de noodzaak niet meer aanwezig is wordt de acute fase zo snel mogelijk beëindigd. De aansturing ligt bij de ACGZvan de GHOR. De GGD is verantwoordelijk voor de inhoud onder eindverantwoordelijkheid van de DPG.

Nazorgfase

Omdat emotionele reacties van betrokkenen en daarmee ook de hulpbehoeften kunnen veranderen gedurende een langere periode is de nazorgfase opgedeeld in de twee fasen. De eerste nazorgfase is gericht op preventie en voorlichting. De duur is ongeveer drie maanden en begint direct na het sluiten van de opvanglokatie. De tweede nazorgfase neemt - afhankelijk van het rampscenario - een langere periode in beslag en richt zich meer op de individu. De aansturing ligt bij de GGD.

Coördinatie en regie PSH

Kernteam

Het Kernteam draagt zorg voor de operationele sturing van het PSH-proces. Tijdens de acute fase besluit de ACGZ tot opstarten van het PSH-proces. De Leider Kernteam wordt door de ACGZ gealarmeerd. Er vindt overleg plaats over de aard en omvang van de inzet van het Opvangteam voor psychosociale hulp op de opvanglokatie. De Leider Kernteam coördineert de inzet van het Opvangteam en adviseert en informeert de ACGZ over de voortgang en inhoud van de geboden opvang. Na beëindiging van de acute fase richt de Leider Kernteam zich op het coördineren en bewaken van de inhoud en voortgang van de nazorgfase.

Lid Opvangteam begeleidt slachtoffer

Opvangteam

Het Opvangteam verzorgt de psychosociale hulpverlening in de opvanglokatie tijdens de acute fase. Het team verleent de daadwerkelijke zorg. Een belangrijke taak voor de leden van het Opvangteam is het triëren van de betrokkenen bij de ramp in de opvanglokatie. Het Opvangteam staat onder leiding van de Leider Opvangteam. Hij informeert en adviseert de Leider Kernteam over de voortgang en hulpbehoeften van de betrokkenen.