De GHOR-tafel: afstemming tussen GHOR en AA

Sinds september 2013 voeren Ambulance Amsterdam en de GHOR maandelijks overleg. Dit overleg wordt de ‘GHOR-tafel' genoemd.

Aanleiding

Het overleg is in het leven geroepen omdat er in het verleden op veel niveaus en over veel onderwerpen overleggen waren tussen Ambulance Amsterdam en GHOR. Door de veelheid aan overleggen ontbrak het soms aan samenhang, terwijl de besproken onderwerpen wel degelijk raakvlakken met elkaar hadden. Kortom: Er was behoefte aan een overleg op beleidsniveau waar de grote lijnen op elkaar afgestemd kunnen worden. Denk hierbij aan thema's zoals samenwerkingsafspraken, (meer)jarenplannen op het gebied van Ketenregie, OTO, Evenementen etc. Daarnaast worden tijdens de GHOR-tafel ook lopende zaken besproken en worden knelpunten gesignaleerd en indien nodig belegd.

Doel

Het doel van de GHOR-tafel is te komen tot een duidelijke en efficiënte afstemmingstructuur die bijdraagt aan meer samenhang, draagvlak en eenduidige planning tussen beide organisaties. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. de geplande grote evenementen, de voortgang van de samenwerkingsafspraken GHOR-Ambulance Amsterdam, OTO-momenten/planning en - op dit moment actueel - het project ‘RAV Voorbereid'.

Deelnemers

Afhankelijk van de agendapunten schuiven de volgende medewerkers aan: Beleidsmedewerker Ketenregie, Coördinator cluster voorbereiding en uitvoering, Beleidsmedewerker OTO, Beleidsmedewerker evenementen (allen GHOR). Vanuit Ambulance Amsterdam zijn aanwezig: Hoofd Ambulancezorg, GHOR-liaison, Coördinator roosterzaken,Coördinator opleiden, Hoofd Meldkamer en teammanagers.

Voorzitter

In 2014 werd het voorzitterschap ingevuld door Ambulance Amsterdam. In het nieuwe jaar neemt de GHOR het voorzitterschap voor haar rekening.