Infectieziekten

Het doel van infectieziektebestrijding is het signaleren en voorkomen van verspreiding van infectieziekten. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van infectieziektebestrijding en delegeert deze aan de GGD.

De Wet publieke gezondheid

De Wet publieke gezondheid (Wpg) is een Nederlandse wet die in 2008 is vastgesteld. Het is de wet die door de World Health Organisation aangenomen Internationale Gezondheidsregeling uit 2005 implementeert. Zij vervangt de infectieziektenwet, de wet collectieve preventie volksgezondheid en de quarantainewet. De Wpg (Wet publieke gezondheid) regelt onder meer de organisatie van de openbare gezondheidszorg, de bestrijding van infectieziektecrises en de isolatie van mensen en vervoersmiddelen die internationaal gezondheidsgevaren kunnen opleveren.

Ontwikkelingen voor infectieziektebestrijding

Door de komst van de Wet veiligheidsregio's is er een aantal vernieuwingen op het gebied van infectieziektebestrijding.

Bij een uitbraak van een infectieziekte uit groep A (SARS, polio en pokken) liggen de bevoegdheden niet bij de burgemeester maar bij het bestuur van de veiligheidsregio. Meestal is dit de burgemeester van de grootste gemeente waar de infectieziekteuitbraak plaats heeft. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stuurt dan de betrokken voorzitter aan. Door de Wpg (Wet publieke gezondheid) (Wet publieke gezondheid) (Wet publieke gezondheid)heeft de minister de bevoegdheid andere infectieziekten toe te voegen die een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid.

Arts Infectieziekten

Bij een ramp of grootschalige uitbraak wordt het advies van de arts infectieziekten ingewonnen. Deze functionaris adviseert over gezondheidseffecten voor de korte en lange termijn, behandeling en beschermende maatregelen. De arts infectieziekten treedt op als adviseur van de burgemeester of DPG (Directeur Publieke Gezondheid) in overlegsituaties bij een ramp of grootschalige uitbraak. Hij/zij draagt bij aan de inhoud van crisiscommunicatie en schakelt indien nodig externe adviseurs in. De arts infectieziekten is in dienst bij de GGD en wordt bij een ramp ingezet door de GHOR. De artsen draaien 24 x 7 uur bereikbaarheidsdienst.

De GGD en de GHOR

Veel taken van infectieziekten behoren tot het dagelijks werk van de afdeling Infectieziektenbestrijding. Ze worden uitgevoerd door verpleegkundigen werkzaam op de afdeling. Bij een grootschalige uitbraak in de regio kan de hulp worden ingeroepen van de GHOR voor coördinatie en afstemming met andere partners. De GGD (Geneeskundige en Gezondheidsdienst) blijft inhoudelijk adviseren.

Om wetgeving te vertalen voor de regio werken de afdeling Infectieziekten en de GHOR samen bij het opstellen van operationele plannen voor de regio. Hierbij verzorgen het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) de landelijke richtlijnen voor de uitvoering van infectieziektebestrijding. Het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) is een onderdeel van het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu).