Wetgeving

Met de wijzigingen in de Wet veiligheidsregio's (Wvr) en de Wet publieke gezondheid (Wpg) is de samenwerking tussen de GHOR en de GGD versterkt. De wijzigingen hebben met name betrekking op infectieziektebestrijding. Reguliere zorg en opgeschaalde zorg zijn dichter bij elkaar gebracht. De GGD is verantwoordelijk voor de uitvoering van de vier deelprocessen Psychosociale Hulpverlening (PSH) (PsychoSociale Hulpverlening), Medische Milieukunde (MMK) (Medische Milieukunde), Gezondheidsonderzoek na Rampen (GOR) (GezondheidsOnderzoek na Rampen) en Infectieziektebestrijding. Op deze pagina wordt in het kort het wettelijke kader beschreven.

Wet publieke gezondheid en de GGD

  • De GGD draagt zorg voor het via onderzoek verwerven van inzicht in de gezondheidstoestand van degene die door een ramp worden getroffen en het adviseren van de bevolking over risico's, inclusief gezondheidskundig advies over gevaarlijke stoffen, in het bijzonder bij rampen of dreiging van rampen.
  • De GGD is verantwoordelijk voor het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen.
  • De GGD draagt zorg voor de uitvoering van de algemene infectieziektebestrijding en past de maatregelen toe opgedragen door de minister bij een infectieziekte behorende bij type A of een nieuw subtype humaan influenzavirus waarbij er een ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat.
  • De burgemeester geeft op grond van de WPG (Wet Publieke Gezondheid)leiding aan de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorende bij type B1, B2 of C. Ook de voorbereiding op een epidemie en de toepassingen van maatregelen die hiervoor nodig zijn vallen hieronder.
  • De veiligheidsregio draagt zorg voor de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorende bij type A of een directe dreiging daarvan.
  • Het veiligheidsbestuur stelt gezamenlijk met het algemeen bestuur van de GGD dat deel van het crisisplan vast dat betrekking heeft op de onderdelen van de publieke gezondheid en de geneeskundige hulpverlening.

Wet veiligheidsregio's GHOR en GGD

  • De geneeskundige hulpverlening wordt geleverd door organisaties en diensten die onderdeel uitmaken van de geneeskundige keten. De GGD is één van die diensten.
  • De GGD is verplicht de nodige maatregelen te treffen met het oog op de taak binnen de geneeskundige hulpverlening en de voorbereiding daarop.
  • De GGD is verplicht met de GHOR schriftelijke afspraken te maken over de inzet binnen de uitvoering van hun taak en de voorbereiding daarop.