GHOR Amsterdam-Amstelland Nieuwsbrief nr. 5

Nieuwsbrief voor GHOR-functionarissen, mono- en multidisciplinaire partners en overige geïnteresseerden

10 oktober 2014

Nieuw Actiecentrum GHOR in gebruik genomen

Eind augustus heeft de GHOR haar nieuwe Actiecentrum in gebruik genomen. Het Actiecentrum is gevestigd bij de GGD aan de Nieuwe Achtergracht, en gesitueerd in de GHOR-gang op de 1e verdieping. Tijdens een ramp of crisis zijn Hoofd Ondersteuning, Hoofd Informatie en Operationeel Medewerker Actiecentrum werkzaam op deze locatie. Vanuit het Actiecentrum worden diverse andere collega's zoals de Algemeen Commandant en de Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G) ondersteund bij hun werkzaamheden en worden ketenpartners zoals ziekenhuizen betrokken bij het proces.

De vergadertafel annex werkplek in het nieuwe Actiecentrum

Lees verder

De systeemtest komt eraan!

In de regio Zaanstreek-Waterland wordt in oktober een systeemtest gehouden. Deze jaarlijkse en wettelijk verplichte test is bedoeld om inzicht te krijgen of de crisisorganisatie aan de verplichtingen voldoet zoals beschreven in het Besluit Veiligheidsregio's. Om het verloop van de test zo realistisch mogelijk te maken worden tijd, datum en scenario niet vooraf gecommuniceerd.

Tijdens de systeemtest worden alle onderdelen ingezet van de hoofdstructuur van de rampenbestrijdingen crisisbeheersing. In de praktijk betekent dit een GRIP 4-waardig scenario, waarbij de volgende teams worden ingezet: het Beleidsteam (BT), het Regionaal Operationeel Team (ROT), het Team Bevolkingszorg (TBz), het Commando Plaats Incident (CoPI) en de Meldkamer. Ook het Actiecentrum GHOR wordt betrokken bij de test.

GHOR-functionarissen die bij de test betrokken kunnen worden zijn door de GHOR via e-mail geïnformeerd en hebben tevens twee fact-sheets met achtergrondinformatie ontvangen. Wij wensen iedereen veel succes bij de test!

Geslaagden HIn-opleiding

Sinds deze week heeft de GHOR er vier gediplomeerde Hoofden Informatie (HIn) bij: Annette Beerepoot, Iris Walraven, Wendy de Haas (allen werkzaam bij de GGD Zaanstreek-Waterland) en Caspar Signet (GGD Amsterdam) zijn geslaagd voor hun examen.

De GHOR feliciteert hen van harte met het behalen van het diploma en wenst hen veel succes in de verdere uitoefening van de functie Hoofd Informatie.

GHOR adviseert bij Dam tot Damloop

Het een-na-laatste weekend van september is traditiegetrouw het weekend van de Dam tot Damloop. Dat dit evenement de laatste jaren steeds groter is geworden kan bijna niemand zijn ontgaan: tijdens de 30e editie op zondag 21 september jl. liepen 40.000 deelnemers ‘van Dam tot Dam'. Er werd niet alleen hardgelopen; ook aan de wandelaars en fietsers werd gedacht met een speciale wandeltocht (zaterdag) en een fietsclassic (zondag). En of dit allemaal nog niet genoeg was, werd er op zaterdagavond in Zaandam een loop over 4 Engelse Mijl georganiseerd, de' Damloop by Night'. Hieraan deden ruim 10.000 lopers mee. Kortom, de Dam tot Damloop is uitgegroeid tot een mega-evenement waar ook de GHOR de laatste maanden erg druk mee was.

Ambulances in het finishgebied

Lees hier het interview met Kier de Jong, Beleidsadviseur Evenementen, dat onlangs verscheen in de interne nieuwsbrief van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

'Zorgen om crises' - Netwerkbijeenkomst zorgcontinuïteit care-instellingen

Op donderdag 20 november organiseert het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland voor zorginstellingen in de regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland een netwerkbijeenkomst zorgcontinuïteit. De netwerkdag is bestemd voor zorginstellingen die 24-uurs zorg leveren. Bestuurders, afdelingshoofden en functionarissen die zorgcontinuïteit cq. integraal veiligheidsbeleid in hun takenpakket hebben zijn van harte uitgenodigd.

Twee inspirerende sprekers geven u de lessen mee die zij hebben opgedaan bij een tweetal incidenten. De evacuatie van 172 patiënten van het Meander Medisch Centrum Amersfoort en de brand en ontruiming van zorginstelling De Geinsche Hof komen aan de orde. Tips en ervaringen hoe zorginstellingen zich kunnen voorbereiden op dergelijke calamiteiten en voor welke keuzes en dilemma's men zich gesteld zag tijdens de incidenten worden gedeeld.

Inmiddels zijn de uitnodigingen verstuurd. Mocht u geen uitnodiging ontvangen hebben, maar heeft u wel interesse om deze bijeenkomst bij te wonen, neem dan contact op met Yvonne de Boer, telefoonnummer 06 - 12716899 of y.deboer@ghorasd.nl.

Plan-do-check-act: Verbeteren bij het GHOR-bureau

Een goede kwaliteit van de GHOR is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Daarbij hoort dat  de uitvoering van de werkzaamheden, zowel van de medewerkers van het GHOR-bureau als de samenwerking met de GHOR-functionarissen en de partners, structureel beoordeeld wordt op mogelijke verbeteringen.

Lees verder

Eureka Talks: Inspiratie en openstaan voor nieuwe inzichten

Inspiratie en openstaan voor 'nieuwe inzichten': dat was de insteek van de bijeenkomst, georganiseerd door GHOR Amsterdam-Amstelland en GHOR Kennemerland. Dagvoorzitter Kim Zuurmond (Kennemerland) gaf in haar opening aan geïnspireerd te zijn door Einsteins woorden: "Wie nooit fouten maakt, heeft nooit iets nieuws geprobeerd". Kim wilde liefst ook geen fouten maken, maar door deze uitspraak durft zij nu juist nieuwe dingen aan te gaan - met het risico dat er wel eens een fout wordt gemaakt - waar van te leren valt. De sprekers gingen vervolgens in op twee uitdagingen, die nieuwe uitdagingen betekenen voor de aanwezigen.

De aanwezigen luisteren aandachtig naar de presentatie van de DPG

Lees verder

GRIP 2 Gasexplosie Diemen

In een flat aan de Beukenhorst in Diemen is op donderdagmiddag 4 september brand ontstaan na een grote explosie. Hierbij zijn twee doden en 15 gewonden gevallen. Twee mensen werden vermist. Een deel van de gevel was weggeslagen en balkons zijn ingestort.

Op de begane grond van de flat werden op het moment van de explosie werkzaamheden verricht aan een gasleiding. Een hoogwerker zou de leiding hebben geraakt, waardoor de explosie ontstond. De ravage in en om de flat was enorm. Zowel aan de voorkant als de achterkant van het gebouw was de gevel aan de onderkant weggeslagen. De vloeren en plafonds van de direct bovenliggende woningen waren ingestort, evenals de balkons van de onderste verdiepingen. Brokstukken van woningen waren meters weggeslingerd. Zeker tachtig bewoners van de flat zijn geëvacueerd wegens instortingsgevaar. Zij werden opgevangen in verzorgingstehuis Berkenhstede, dat in de buurt van het flatgebouw ligt. In de opvanglocatie is Psychosociale Hulpverlening (PSH) ingezet.

De opschaling naar GRIP 2 was slechts van korte duur; al snel werd afgeschaald naar GRIP 1. Desondanks is het Actiecentrum GHOR nog tot laat in de avond operationeel gebleven.

De GHOR heeft het incident op 2 oktober multidisciplinair geëvalueerd. Samen met de inzetverslagen van de dienstdoende functionarissen wordt het verslag hiervan gebruikt voor het schrijven van een monodisciplinair evaluatieverslag.

De functionarissen die betrokken waren bij het incident zijn: Lid Interface, ACGZ, OvD-G (2), HIn, HOn, OMAc, GHOR-centralist, Leider Kernteam PSH. Ook zijn de Geneeskundige Combinatie, het MMT (3) en 12 ambulances ingezet.

GHOR4all sluit aan op het Nieuwe Handelsregister

In de landelijke applicatie GHOR4all worden gegevens bijgehouden van zorgaanbieders en locaties van verminderd zelfredzame personen. GHOR4all geeft het GHOR-bureau ook inzicht in zorgcontinuïteitsgegevens van de ketenpartners in de regio.

De GHOR is wettelijk verplicht om aan te sluiten op het stelsel Basisregistraties. Voor ons betekent dit dat we de contactgegevens van organisaties moeten betrekken uit het Nieuwe Handelsregister (NHR). GGD GHOR Nederland heeft hiertoe een contract gesloten met de Kamer van Koophandel (KvK NL).

Vanaf juni 2014 krijgt GGD GHOR NL maandelijks een actueel overzicht van de voor de GHOR relevante organisatie-locaties. De GHOR-regio's hebben deze organisaties voor 80% gematcht met die in GHOR4all. De GHOR Amsterdam-Amstelland heeft deze matching uitgevoerd voor de acute zorgsector voor de regio Amsterdam-Amstelland en de acute zorgsector en verpleeg- en verzorgingsinstellingen voor Zaanstreek-Waterland. Ook de overige zorgsectoren zitten inmiddels in het matchingsproces.

De aansluiting van GHOR4all op het NHR levert de GHOR het volgende op:

- Toekomstige verhuizingen/opheffingen van instellingen worden automatisch verwerkt

- GHOR4all redacteuren en organisatiebeheerders hoeven zich binnenkort enkel te richten op het actueel houden van verrijkte gegevens zoals status van continuïteitsplannen, 24-uurs beschikbaarheid en capaciteit

- Zorginstellingen die in GHOR4all zijn gematcht worden via een webservice beschikbaar gemaakt voor "De Witte Kaart" in het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS)

Herdenking MH17

De ramp met vlucht MH17 wordt op 10 november herdacht met een nationale herdenking in de RAI in Amsterdam. De herdenking wordt samen met de nabestaanden georganiseerd en vormgegeven. Naast nabestaanden van slachtoffers zijn ook diverse hoogwaardigheidsbekleders, leden van het Kabinet, diverse burgemeesters van de betrokken gemeenten en leden van het Koninklijk Huis aanwezig.

De GHOR is in het voortraject betrokken bij het beoordelen en organiseren van de geneeskundige hulpverlening (EHBO/BHV, MQRT, PSH, stand by ambulance), maakt multidisciplinaire afspraken en denkt mee over de mogelijke scenario's.

Er zal tijdens het evenement niet preventief worden opgeschaald. Betrokken functionarissen ontvangen uiterlijk begin november een draaiboek.

In memoriam Johan Detering

Op zondag 14 september is Johan Detering, Directeur Publieke Gezondheid van de regio Zaanstreek-Waterland, op 60-jarige leeftijd overleden. Tot aan het einde van zijn leven heeft hij richting gegeven aan het beleid van de GGD en de GHOR in zijn regio.

Johan Detering

Johan heeft de rampenbestrijding en crisisbeheersing altijd een bijzonder warm hart toegedragen. Dit kwam onder meer naar voren als lid van de Landelijke Operationele Staf (LOS). Daarnaast kwam zijn voorliefde voor de zorg naar voren in zijn bestuurslidmaatschap bij de Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland  (V&VN) en de Stichting Code Geneesmiddelen Reclame.

Voor de GHOR Amsterdam-Amstelland betekent het overlijden van Johan Detering een groot verlies: regelmatig spraken we met hem over GHOR-gerelateerde zaken. Ondanks zijn ziekte bleef Johan tot het laatste moment gewoon aan het werk; onlangs nog was hij aanwezig bij de GHOR Netwerkdag. De GHOR Amsterdam-Amstelland zal haar ‘noordelijke' DPG erg missen.

Deze nieuwsbrief is een product van het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. Stelt u geen prijs op toezending van deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar a.vanduin@ghorasd.nl. Zijn collega's ook geïnteresseerd in nieuws over de GHOR Amsterdam-Amstelland? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door of meld uw collega's aan via hetzelfde mailadres! Wij werken nog aan een automatische aan- en afmeldfunctie.