Plan-do-check-act: Verbeteren bij het GHOR-bureau

Een goede kwaliteit van de  GHOR  is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Daarbij hoort dat  de uitvoering van de werkzaamheden, zowel van de medewerkers van het GHOR-bureau als de samenwerking met de GHOR-functionarissen en de partners, structureel beoordeeld wordt op mogelijke verbeteringen.

Daartoe verzamelt het GHOR-bureau informatie. Deze  informatie komt uit diverse bronnen, waaronder inzetten, oefeningen, netwerkdagen en het partnersamenwerkingsonderzoek. Wij nodigen op die momenten GHOR-functionarissen uit om aan te geven hoe zij zaken hebben ervaren en vragen hen dat in besprekingen in te brengen of schriftelijk vast te leggen. Ook de medewerkers van het GHOR-bureau dragen informatie aan. Mocht uit deze informatie de noodzaak van verbetering blijken dan wordt dit als actie opgenomen in het verbeterregister. Er wordt een verantwoordelijke aan de actie gekoppeld en een einddatum gepland.

Afgerond

In 2014 zijn wederom veel verbeteracties in de plan-do-check-act cyclus gezet en binnen de planning afgerond. Het betreft vaak acties om de voorbereiding van de GHOR te verbeteren. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Afspraken over het werken met LCMS zijn aangescherpt (o.a. handboek HIn en GHOR-centralist, gebruik GHOR-tabblad en afspraken over het werken voor twee regio's)
  • De voorwaarschuwing aan ziekenhuizen: taken en rollen zijn uitgewerkt
  • Afspraken over slachtofferregistratie met ziekenhuizen zijn aangepast
  • Afspraken over de rol van het GHOR-bureau en de meldkamer bij alarmering van beloefeningen zijn herbevestigd
  • De afspraken over de alarmering van de OvD-G bij een ongeval OGS zijn verbeterd
  • Een format voor een bewonersbrief bij asbestincident ten behoeve van de gemeente is opgesteld

Bedrijfsvoering

Binnen de bedrijfsvoering van het GHOR-bureau zijn ook verbeteringen doorgevoerd. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Informatie op de website over werktijden van medewerkers en de publicatie van het jaarverslag
  • Een procesbeschrijving van advisering evenementen wordt opgesteld om de werkzaamheden te structureren en optimaliseren
  • Structurele terugkoppeling van evaluatieverslagen aan deelnemers van evaluaties

Afhankelijk van partners

Er staan nog diverse acties open, waarbij wij soms voor de uitvoering afhankelijk zijn multidisciplinaire of monodisciplinaire partners. Maar ook vind uitstel plaats door werkdruk. Onder dat laatste valt ook de herstructurering van de veiligheid van GHOR-functionarissen. Dit zal in 2015 verder vorm gegeven worden.