Proces Publieke Gezondheidszorg

Het proces Publieke Gezondheidszorg richt zich op het initiëren van, het creëren van randvoorwaarden voor en het uitvoeren van psychosociale hulpverlening (PSH), gezondheidsonderzoek na rampen, Infectieziektebestrijding en medische milieukunde.

Verantwoordelijkheid

De GGD (Geneeskundige en Gezondheidsdienst) is verantwoordelijk voor deze deeltaken/processen. Binnen de betreffende deeltaken wordt samengewerkt met ketenpartners zoals de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg), Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en Slachtofferhulp Nederland (SHN). In convenanten zijn de wederzijdse verantwoordelijkheden binnen deze samenwerking vastgelegd.

De samenwerking met en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de GHOR en de GGD in opgeschaalde situaties zijn vastgelegd in het Convenant Publieke Gezondheidszorg.

PSH proces GGD

Regie en coördinatie

De taakorganisatie Publieke Gezondheidszorg wordt aangestuurd door de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) en/of het Hoofd Publieke Gezondheidszorg (HPZ). Voor de deelprocessen is een procesleider aangewezen. De procesleiders zijn de clusterhoofden van de betreffende GGD (Geneeskundige en Gezondheidsdienst)-clusters. De procesleider is alleen actief als er binnen één proces knelpunten zijn of indien het Integraal Crisisplan (ICP) opgeschaald is. Wanneer er geen procesleider actief is vervult de op dat moment hoogste functionaris van de uitvoeringsorganisatie van het betreffende proces de rol van procesleider. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de arts infectieziekten en de leider kernteam PSH (Psychosociale Hulpverlening). De taken van deze functionarissen zijn vastgelegd in het Integraal Crisisplan van de GGD.