GHOR Amsterdam-Amstelland Nieuwsbrief nr. 2

Nieuwsbrief voor GHOR-functionarissen, mono- en multidisciplinaire partners en overige geïnteresseerden

14 januari 2014

Gelukkig nieuwjaar

De medewerkers van het GHOR-bureau wensen alle functionarissen en mono/multidisciplinaire partners een gezond en veilig 2014!

Terugblik Regiegroep Acute Opgeschaalde Zorg

Op 14 oktober 2013 heeft de Regiegroep Acute Opgeschaalde Zorg plaatsgevonden. Belangrijk onderwerp was de bespreking van het concept Gewondenspreidingsplan, dat op 14 februari 2014 in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) ter besluitvorming wordt geagendeerd. Ambulance Amsterdam is de opsteller van het plan. De opmerkingen zullen dan ook door Ambulance Amsterdam worden verwerkt.

Daarnaast stond slachtofferregistratie op de agenda, als uitwerking van bestaande afspraken in het convenant met ziekenhuizen. Met de uitwerking komen de afspraken tussen de GHOR en de ziekenhuizen in lijn met de landelijke Handreiking Slachtofferregistratie (zie ook het artikel verderop in deze nieuwsbrief). Het convenant zelf is verder ongewijzigd. Het zal in 2014 worden herzien, waarbij verschuivingen in verantwoordelijkheden ook zullen worden meegenomen.

Nieuwe medewerkster

Graag stellen wij een nieuwe medewerkster aan u voor: Yvonne de Boer. Yvonne is werkzaam bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland maar sinds 1 januari 2014 voor een jaar gedetacheerd bij het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland.

In de afgelopen vijf jaar heeft zij zich bij de VrZW bezig gehouden met de regionale coördinatie ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen. Bij het GHOR-bureau krijgt zij nu de kans ervaring op te doen bij een andere ketenpartner. Zorgcontinuïteit en evenementenveiligheid zullen het komende jaar haar aandachtsgebieden zijn. Yvonne is bereikbaar via het e-mailadres y.deboer@ghorasd.nl en telefonisch via 06-12716899.

Yvonne de Boer

Wijziging crisismodel GHOR en invulling nieuwe piketfuncties

Het crisismodel GHOR verandert, waardoor er ook wijzigingen plaats vinden met betrekking tot de GHOR-functies. Zo verdwijnen in de loop van 2014 de HAc-en de IMAc-functie. Nieuwe functies zijn het Hoofd Informatie (HIn) en het Hoofd Ondersteuning (HOn). Hieraan heeft de GHOR Amsterdam-Amstelland de functie van GHOR-centralist toegevoegd.

Lees verder

Ontwikkelingen slachtofferregistratie

Een multidisciplinair proces bij uitstek, is slachtofferregistratie. Politie, GHOR, medewerkers bij een opvanglocatie en ook private partijen als een school, hotel of vervoersmaatschappij, verzamelen allemaal informatie over de (mogelijke) slachtoffers. De gemeente is hierbij de 'spin in het web' en eindverantwoordelijk. De GHOR heeft met name een belangrijke rol bij slachtofferregistratie bij een groot incident waarbij veel gewonden en/of vermisten  zijn.

Slachtofferregistratie. Foto: R. Louman

Lees verder

Convenant met huisartsen Amstelland

De GHOR maakt afspraken met ketenpartners over zorg in de opgeschaalde situatie. Bij huisartsen gaat het dan om bijvoorbeeld huisartsenzorg op een opvanglocatie. In het werkgebied van de GHOR bevinden zich drie huisartsenkringen. De convenanten met huisartsen in Zaanstreek-Waterland en Amsterdam zijn reeds getekend.

Inmiddels is ook het convenant met Amstelland het ondertekeningstraject ingegaan. Er is met deze laatste huisartsenkring tijd geïnvesteerd in het vraagstuk hoe de huisartsen 24/7 gegarandeerd te bereiken zijn voor de GHOR, zonder dat de continuïteit van de huisartsenzorg in het gedrang komt. In Amstelland is slechts één dienstdoende huisarts tijdens de avond/nacht/weekend-uren beschikbaar, en ook de telefonist/triagist van de huisartsenpost kan zich niet lang bezighouden met het organiseren van huisartsenzorg die buiten de eigen reguliere zorg valt omdat deze functionaris daarmee onttrokken wordt aan de zorg. In goed overleg is tot pragmatische oplossingen gekomen, opdat de zorgcontinuïteit van de huisartsen geborgd is en de GHOR kan vertrouwen op de nodige hulp.

GHOR-Netwerkdag: hoe nu verder?

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, heeft de Netwerkdag van 4 september jl. een aantal waardevolle punten opgeleverd ten aanzien van communicatie en samenwerking met GHOR-functionarissen.

In het najaar van 2013 hebben we de resultaten geïnventariseerd en waar mogelijk geclusterd. Als positief kwamen onder meer de volgende zaken naar voren: diverse ontwikkelingen op informatiegebied (o.a. handboeken, draaiboeken evenementen, website en nieuwsbrief), de aanstelling van de aandachtsfunctionaris (een aanspreekpunt voor de GHOR-functionaris) en het feit dat evalueren op een open manier gebeurt, hetgeen leidt tot daadwerkelijke verbeteringen.

Aan de slag met de mindmaps

Aandachtspunten zijn onder meer de positie van de GHOR bij crisiscommunicatie, het ontvangen van teveel of juist te weinig informatie door functionarissen (zowel in de koude als in de warme fase) en de wens (nog) meer te leren van inzetten en oefeningen. Deze  inventarisatie maakt ook duidelijk dat diverse acties aansluiten op beleidsontwikkelingen die al eerder waren ingezet.  In januari 2014 zijn de actiepunten  belegd bij de medewerkers van het GHOR-bureau die taken uitvoeren bij de werkprocessen waar de acties betrekking op hebben. Zij gaan analyseren wat er daadwerkelijk opgepakt kan worden, wanneer, en op welke manier.

Omdat we niet alles kunnen doen, zullen er uiteindelijk ook zaken moeten afvallen. Eind februari wordt dan duidelijk met welke punten we daadwerkelijk aan de slag gaan. Hierover leest u meer in de volgende nieuwsbrief.

Stand van zaken online Partnersamenwerkingsonderzoek

Om zicht te krijgen op de wijze waarop de partners van de GHOR aankijken tegen de samenwerking met de GHOR is half november het Partnersamenwerkingsonderzoek 2013-2014 uitgezet. Functionarissen en partners hebben hierop tot uiterlijk 20 december kunnen reageren.

Van de 335 benaderde personen hebben er 132 gereageerd; een percentage van 40%. De komende periode worden de antwoorden met behulp van een onderzoeker van de GGD geanalyseerd en wordt er een verslag opgemaakt waaruit ook de verbeterpunten naar voren zullen komen. We houden u op de hoogte!

Deze nieuwsbrief is een product van het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. Stelt u geen prijs op toezending van deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar a.vanduin@ghorasd.nl. Zijn collega's ook geïnteresseerd in nieuws over de GHOR Amsterdam-Amstelland? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door! Wij werken nog aan een automatische aan- en afmeldfunctie.