Ontwikkelingen slachtofferregistratie

Een multidisciplinair proces bij uitstek, is slachtofferregistratie. Politie, GHOR, medewerkers bij een opvanglocatie en ook private partijen als een school, hotel of vervoersmaatschappij, verzamelen allemaal informatie over de (mogelijke) slachtoffers. De gemeente is hierbij de 'spin in het web' en eindverantwoordelijk.

De GHOR heeft met name een belangrijke rol bij slachtofferregistratie bij een groot incident waarbij veel gewonden en/of vermisten  zijn. Hierbij zijn drie doelen te onderscheiden:

  • Verwanten informeren over de locatie van gewonde slachtoffers
  • Informatie ten behoeve van de rampenbestrijding
  • Publieke informatievoorziening

Dit proces heeft de continue aandacht van de GHOR.  Zo is er gewerkt aan een uitwerking van de bestaande afspraken over informatie-uitwisseling over slachtoffers. Hiermee komen deze in lijn met de landelijke 'Handreiking afspraken tussen openbaar bestuur en ziekenhuizen over slachtofferinformatie bij rampen en crises' (voor document, zie rechter zijbalk). De uitwerkingsafspraken zijn geagendeerd in het ROAZ van VUmc en AMC van 14 februari 2014.

De focus lag in 2013 op de verwanteninformatie. Hiervoor is een procesbeschrijving opgesteld voor het Actiecentrum GHOR. Ook is de registratielijst aangepast, opdat deze automatisch kan worden ingelezen in het slachtoffervolg- en informatiesysteem (SVIS), dat de VrAA heeft ontwikkeld. Deze worden momenteel geïmplementeerd.

Stresstest in het Actiecentrum GHOR

Stresstest

Een goede test van de vernieuwde werkwijze vormde de ‘stresstest' op 12 december 2013: hierbij werd door alle betrokken kolommen gekeken hoe dit proces verloopt, en welke verbeterpunten er nog zijn. Het Actiecentrum GHOR reageerde adequaat op de uitdagingen waarvoor het gesteld werd. Zo werd contact gelegd met de Algemeen Commandant van een andere regio toen bleek dat daar slachtoffers waren opgenomen. Gegevens werden zeer snel en accuraat doorgezet naar de gemeente. Verbeterpunt is het controleren of bestanden ook daadwerkelijk door de gemeente zijn ontvangen. Daarnaast moeten GHOR en gemeente nadere afspraken maken over wie gegevens verwerkt indien deze niet zijn ontvangen in het speciale format, gezien de foutgevoeligheid die hierbij kan optreden.

Behalve naar deze verbeterpunten, zal de aandacht de komende tijd gaan naar het invoeren van de NEN7510-norm (conform de eerder genoemde Handreiking) en het creëren van een slachtofferbeeld, omdat er geen medische informatie meer op persoonsniveau wordt uitgewisseld.