De positionering van de GHOR

Na vaststelling van de positionering van de GHOR in het najaar van 2018 hebben we in 2019 het communicatieplan vastgesteld en zijn we gestart met de acties om de nieuwe positionering tot leven te brengen.

Deze acties spreiden we over de komende twee jaar. We beginnen met de meest ingrijpende actie, het vernieuwen van het logo van de GHOR, de daarbij behorende huisstijl, toon, stijl en het communicatieve concept. Daarvoor zullen verschillende creatieve bureaus uitgenodigd worden zich aan ons voor te stellen, waarna een keuze gemaakt wordt met welk bureau we in zee gaan. Als alles goed gaat, zal eind dit jaar de nieuwe uitstraling gekozen zijn en starten we in 2020 met het vernieuwen van alle GHOR-communicatiemiddelen. Ook de website van de GHOR wordt onder handen genomen.

Focus GHOR

De positionering van de GHOR is het fundament voor het nieuwe creatieve communicatieconcept. De GHOR positioneert zich op het voorkomen en bestrijden van crises. De organiseert profileert zich met wat zij dagelijks hiervoor doet: het versterken van haar netwerken, het voorbereiden van haar partners op rampen en crises, het maken van beleid en procedures en het scheppen van orde en het nemen van regie bij daadwerkelijke rampen en crises.

In de loop van de tijd, wanneer de positie van crisisbestrijder helder en onomstreden is in de ‘witte keten’ zal de positie en de profilering geleidelijk verschuiven naar de missie en belofte van de GHOR: smeerolie zijn tussen de witte keten en het bestuur. Door middel van een voorspelbaar en rolvast optreden tijdens rampen en crises enerzijds en het bieden van oplossingen op maat aan de zorginstellingen en het bestuur anderzijds.