Van Grip op Griep naar Zorgcontinuïteitsmodel Zomer- en winterkrapte

Vorig jaar hebben de GHOR-bureaus in Noord-Holland/ Flevoland samen met de netwerken acute zorg (ROAZ) en de betrokken zorginstellingen het escalatiemodel Grip op Griep ontwikkeld. De doelstelling van het model is om op een van tevoren vastgelegde, eenvoudige wijze te laten zien hoe het gezamenlijke probleem wordt gedefinieerd, hoe de informatie wordt gedeeld en welke maatregelen er nodig zijn. Dit geeft een basis om besluiten te nemen om zorgcontinuïteit te garanderen en in tijden van krapte optimaal samen te werken binnen de keten.

Tijdens het (milde) griepseizoen afgelopen jaar hebben wij in de regio Amsterdam-Amstelland gewerkt volgens het escalatiemodel Grip op Griep. Vanuit de GHOR hebben wij de samenwerking met de betrokken zorginstellingen als zeer positief ervaren. Samen met de netwerken acute zorg hebben wij een evaluatie uitgevoerd aan de hand van een digitale vragenlijst. Naar aanleiding van deze evaluatie zijn er -inmiddels bekrachtigd door het ROAZ- een aantal wijzigingen in het escalatiemodel toegepast.

Wat uit de evaluatie naar voren kwam

  • De afspraken die zijn gemaakt over de werkwijze van het zorgcontinuïteitsmodel (Grip op griep) waren voor alle gebruikers helder;
  • Als de urgentie laag is moet de uitvraag geringer zijn. In de rustigere periodes was er vaak weinig te melden waardoor de registratielast als hoog werd ervaren;
  • Invullen vraagt om discipline van alle gebruikers. Met oude informatie heb je geen goed beeld;
  • Het structureel vullen van LCMS-GZ door de ketenpartners kan beter;
  • Het model liet zich teveel leiden door de melding van het RIVM dat er sprake was van een griepepidemie: meer kijken naar het moment dat problemen in de regio worden ervaren;
  • Netwerken acute zorg en GHOR-bureaus kunnen er beter bovenop zitten wanneer een organisatie LCMS-GZ niet (tijdig) vult.

Wijzigingen model ten opzichte van versie winter 2018/2019

1) Naamswijziging. Omdat pieken rondom personeelskrapte niet alleen tijdens de winterperiode, maar ook tijdens de zomerperiode kunnen plaatsvinden (door vakanties etc.) hanteren we niet meer de naam ‘Grip op griep’, maar zorgcontinuïteitsmodel bij zomer- en winterkrapte.

2) Extra fase toegevoegd. Om aan de beginfase van het model meer variatiemogelijkheid te hebben in de mate/intensiteit van communicatie hebben we een extra fase toegevoegd aan het escalatiemodel: fase wit. In deze fase vindt er in het kader van dit model (nog) geen rapportage plaats in LCMS-GZ. Wanneer het RIVM aankondigt dat de epidemische grens van een griepepidemie is bereikt schaalt het model op naar fase groen. Opschaling kan plaatsvinden wanneer zorginstellingen krapte ervaren door personele schaarste en/of een toenemende zorgvraag. Het model kan zo ook in de zomer ingezet worden. Opschaling zal dan plaatsvinden na afstemming tussen netwerken acute zorg en ketenpartners.

In fase groen wordt wekelijks gemonitord óf er problemen ontstaan in de keten van acute zorg. Dit zal gebeuren middels LCMS-GZ. Door middel van het zetten van een tijdsstempel (door in te loggen) moeten zorginstellingen aangeven of er sprake is van knelpunten.

Wanneer er in fase groen binnen een GHOR-regio een organisatie is die knelpunten ervaart, dan wordt binnen die GHOR-regio opgeschaald naar fase geel. Vanaf dit moment wordt er van alle organisaties binnen deze GHOR-regio gevraagd LCMS-GZ te vullen volgens het afgesproken format. Hierin wordt informatie gedeeld over de (beschikbare) capaciteit, de ervaren knelpunten, genomen maatregelen en eventueel overige bijzonderheden.

3) Het format in LCMS-GZ is aangepast. Aanpassingen zijn opgenomen in de oplegger bij het zorgcontinuïteitsmodel zomer- en winterkrapte.

Vragen? Neem contact op met Karin Meijer, k.meijer@ghorasd.nl of telefoon 06-10320465.