De positionering van de GHOR Amsterdam-Amstelland

De GHOR heeft tijdens rampen en crises een regierol in de witte keten, traint GHOR-functionarissen, speelt een verbindende en aanjagende rol in de samenwerking tussen zorginstellingen en adviseert de gemeente op het gebied van geneeskundige zorg en openbare orde en veiligheid in het algemeen en bij evenementen in het bijzonder. Anders dan brandweer en politie beschikt de GHOR niet over een hiërarchische aansturing van de geneeskundige keten; de zorginstellingen zijn zelfstandig georganiseerd en worden door de GHOR vertegenwoordigd in de veiligheidsketen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Wat betekent dat voor de positionering van de GHOR?

In het derde en vierde kwartaal van 2017 is er door Freddy Elink Schuurman (Communicatiebureau Gemeente Amsterdam) een analyse gedaan naar de communicatie van de GHOR op basis van positionering, professionalisering en profilering. De analyse bracht naar voren dat met name een aantal belangrijke partners in de witte keten, maar ook de geïnterviewde medewerkers binnen de GHOR en GGD niet scherp hebben wie de GHOR is, wat hij doet en wat zijn belofte is. Dat communicatie, marketing en het netwerken nog niet in het bloed van de medewerkers zitten en dat de communicatie-uitingen een opfrissing kunnen gebruiken, gebaseerd op een heldere, overtuigende positionering. Bij de bespreking van deze resultaten met het team is naar voren gekomen dat de cruciale positioneringsvragen die uit de analyse voortkomen, gelijk op gaan met het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan (afgelopen jaar vastgesteld, red.).

In juni 2018 is met het gehele team een positioneringsworkshop gedaan die vervolgens is uitgewerkt. In september zijn de resultaten aan het hele team gepresenteerd en kort daarna is de definitieve positionering voor de GHOR vastgesteld.

Het eerste kwartaal van 2019 zal een communicatieplan (inclusief communicatiestrategie) worden opgesteld waarmee de uitvoering van de communicatiestrategie van de GHOR Amsterdam-Amstelland kan worden gestart en gestuurd. Hierna wordt begonnen met een aantal werkzaamheden dat hieruit voortvloeit, zoals het ontwikkelen en/of opfrissen van een aantal communicatiemiddelen.

Sinds augustus ondersteunt ook Twynstra Gudde het GHOR-bureau in het traject van positionering, professionalisering en profilering. Zo hebben zij onder meer een training ‘Tweebenigheid’ verzorgd (‘Hoe acteer je als professional in een complexe netwerkomgeving’) en zijn betrokken bij de organisatie van de themadag op 22 januari. Meer informatie hierover in de volgende nieuwsbrief.

Meer informatie via Audri van Duin (a.vanduin@ghorasd.nl)