GHOR 2017 met de blik op 2020

In het najaar van 2015 bleken bij de medewerkers van de GHOR - maar ook bij onze partners - vragen te bestaan over de rol en taken van de GHOR. Wat verstaat wij eigenlijk onder coördinatie en regie? Wat kunnen onze partners van ons verwachten en wat mogen wij van hen verwachten? Wat mag de GHOR verwachten van haar functionarissen en omgekeerd? Hoe gaan wij om met nieuwe ontwikkelingen, zoals terrorisme? Welke ontwikkelingen komen er de komende tijd verder op ons af?

Dat heeft ertoe geleid dat begin 2016 het traject 'Herijking GHOR' is gestart. Jan van Asperen, coördinator binnen het GHOR-bureau, heeft in een aantal gesprekrondes met de medewerkers geïnventariseerd hoe zij over deze vragen dachten en waar de knelpunten lagen. Daaruit is naar voren gekomen dat we de kern van  de taken van de  GHOR als volgt zien: verbinden, adviseren, analyseren en informeren. We vatten dit samen als de GHOR als adequate informatie-organisatie. De medewerkers hebben als groot knelpunt  aangegeven dat alle nieuwe ontwikkelingen waarschijnlijk gaan leiden tot uitbreiding van hun huidige taken, terwijl zij bij de uitvoering van de taken nu al een grote werkdruk ervaren.

Daarom wordt de  herijking GHOR nu verder uitgewerkt in het document GHOR 2017 met de blik gericht op 2020. Hierin maken we zichtbaar hoe de taken bij de primaire en ondersteunende processen ingevuld zouden moeten worden en hoeveel (extra) mankracht daarbij komt kijken.

Inmiddels zijn we een eind op weg en krijgen een steeds beter beeld waar de grootste uitdagingen liggen. In grote lijnen betreft dit  de toenemende druk bij evenementenadvisering, onvoldoende tijd voor preparatie op  nieuwe dreigingen samen met ketenpartners en GHOR-functionarissen en tenslotte de ontwikkeling van informatiemanagement binnen de witte kolom. Eind oktober zal dit document gereed zijn. Over de uitkomsten zal bestuurlijk overleg worden gestart. Hierover later meer.