Start Focusgroep Opgeschaalde Zorg

Zijn wij in onze regio met elkaar goed voorbereid op een ramp of crisis? Hoe verloopt de afstemming en samenwerking in de keten van hulpverleners tijdens en in voorbereiding op een incident? Dit zijn twee belangrijke vragen waar de focusgroep Opgeschaalde Zorg zich mee gaat bezig houden. Eind oktober heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden van deze nieuwe focusgroep in de ROAZ-regio van TraumaNet AMC en Netwerk Acute Zorg, VUmc.

Meer bestuurlijke betrokkenheid

Grootschalige incidenten houden zich niet aan grenzen, waardoor samenwerking en afstemming op tactisch/strategisch niveau noodzakelijk is. Het versterken van de bestuurlijke betrokkenheid bij de acute opgeschaalde zorg is daarnaast een belangrijke aanleiding voor het oprichten van deze focusgroep. Vóór de start van de focusgroep was er gefragmenteerd aandacht voor dit onderwerp in het ROAZ. Een doelstelling van de focusgroep is dan ook om het ROAZ adequaat te informeren en te adviseren over onderwerpen op het gebied van opgeschaalde zorg en hiermee als linking pin te fungeren tussen bestuurlijke verantwoordelijkheid en operationele uitvoering.

Goed vertegenwoordigd

Het oprichten van de focusgroep Opgeschaalde Zorg is een initiatief van de GHOR, Netwerk Acute Zorg VUmc en TraumaNet AMC. De focusgroep heeft twee voorzitters: één vanuit de GHOR en één vanuit het Netwerk Acute Zorg. De opzet van de focusgroep is conform de huidige focusgroepen die al onder het ROAZ functioneren. Iedere instelling is gevraagd om een deelnemer af te vaardigen aan de focusgroep op tactisch/strategisch niveau met kennis van of affiniteit met (integrale) crisisbeheersing. Bijna alle instellingen hebben iemand afgevaardigd, waardoor ziekenhuizen, GHOR, GGD, ambulancediensten en huisartsenposten goed vertegenwoordigd zijn.

Opgeschaalde zorg naar hoger plan

De deelnemers waren na afloop van de eerste bijeenkomst positief en vonden het een goede aftrap, waarin men naar elkaar heeft uitgesproken dat er een duidelijke behoefte ligt om met elkaar afspraken te gaan maken in de keten (regionaal en bovenregionaal). De brede vertegenwoordiging vanuit alle ketenpartners in de focusgroep maakt dat er een goede start is gemaakt om gezamenlijk de opgeschaalde zorg in de regio naar een hoger plan te tillen!

Vervolg

In maart/april 2016 vindt de volgende bijeenkomst van de focusgroep Opgeschaalde Zorg plaats.