Terrorismegevolgbestrijding

Het is alweer bijna twee maanden geleden sinds Parijs werd opgeschrikt door een aantal aanslagen. Sinds die bewuste vrijdagavond, gevolgd door de onrust in Brussel, is er in de hele wereld veel aandacht voor terrorismegevolgbestrijding. Ook in de regio’s is hier aandacht voor.

Burgemeester Eberhard  van der Laan gaf op 19 november in een persbericht aan dat de Amsterdamse Driehoek (burgemeester, Openbaar Ministerie en politie)  bijeen was geweest om te bespreken of de aanslagen in Parijs ook consequenties hadden voor Amsterdam. Dat was tot op dat moment niet het geval. Het dreigingsniveau in Nederland is al enige tijd ‘substantieel’. Amsterdam heeft daarom ook al sinds langere tijd maatregelen getroffen, zichtbaar en onzichtbaar. Over de aard of omvang van deze maatregelen heeft de Driehoek geen mededelingen gedaan. Als gevolg van de recente aanslagen is de politie extra alert, maar het beeld in Amsterdam is rustig. Half december hebben wij onze GHOR-functionarissen en ketenpartners via e-mail geïnformeerd over het statement van de Driehoek ten aanzien van terrorismegevolgbestrijding. Ook de rol van de GHOR is in toegelicht in betreffende mail.

Multidisciplinair dashboard

Ook veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft aandacht voor terrorismegevolgbestrijding. Op dit moment actualiseert de regio samen met de veiligheidsregio’s Kennemerland en Noord-Holland-Noord het multidisciplinaire dashboard. Dit dashboard dient als hulpmiddel bij een inzet, doordat maatregelen per incidentscenario staan beschreven.

Actualiseren

Door de GHOR zijn ook geen aanvullende maatregelen getroffen; voor GHOR-functionarissen blijven bestaande procedures in het handboek GHOR van kracht. Wel is de GHOR samen met OOV, politie en brandweer bestaande documenten over terrorismegevolgbestrijding aan het actualiseren. Eventuele wijzigingen in bestaande procedures worden aan de GHOR-functionarissen via de reguliere route, namelijk via de aandachtsfunctionaris, medegedeeld.

Vragen

Naast het feit dat wij GHOR-functionarissen en ketenpartners informeren over het standpunt en de maatregelen vanuit het openbaar bestuur, kunt u ook bij de GHOR terecht voor vragen over terrorismegevolgbestrijding. Eventueel kunnen wij uw vraag bij de betreffende instantie neerleggen of u met hen in contact brengen.