Van GNK-c naar GGB

Vanaf 1 januari 2016 wordt een nieuwe werkwijze voor geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten ingevoerd. Dan wordt overal in Nederland bij grootschalige incidenten gewerkt volgens een nieuw bijstandsmodel: Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). Het huidige bijstandsmodel de ‘Geneeskundige Combinatie’ (GNK-C) is dan geschiedenis.

De GHOR adviseert bij de implementatie van de GGB aan diverse partijen en monitort of de keten goed op elkaar afgestemd is. Daarnaast heeft GHOR Amsterdam-Amstelland ten tijde van een grootschalig incident de regie en coördinatie over de inzet van de GGB.

Waarom moet het anders?

Er is een aantal redenen om voor een andere werkwijze te kiezen: veranderingen binnen de zorg en de wet- en regelgeving. Zo zijn zorginstellingen voortaan zelf ook verantwoordelijk voor het leveren van opgeschaalde zorg. Daarom moeten zij zich eveneens goed voorbereiden op grootschalige incidenten. Daarnaast komt het einde van de technische levensduur van het GNK-C materieel en materiaal (voertuigen en voorraadcontainer) in zicht. Dit bood de kans om de wijze van grootschalige bijstand te moderniseren.

Wat regelt GGB?

De GGB ondersteunt de geneeskundige hulpverlening op het rampterrein. Concreet door hulpverleners, materieel en onderdak (shelter) bij (te verwachten) grote of langdurige incidenten met veel slachtoffers beschikbaar te stellen. Uitgangspunt van het GGB-model is daarbij om optimaal gebruik te maken van bestaande hulp- en zorgcapaciteit. Hierdoor wordt zo dicht mogelijk aangesloten op de dagelijkse hulpverlening die door ambulancediensten en traumateams wordt geleverd. Dit wordt vooral bereikt door bij grootschalige incidenten de zorg zo effectief mogelijk in te zetten en ambulance­personeel zich te laten concentreren op de behandeling van zwaargewonden.

Belangrijke veranderingen

Het Rode Kruis organiseert dat vrijwilligers worden ingezet voor de verzorging van lichtgewonden. Hiertoe wordt een nieuw systeem van noodhulpteams opgezet. Medewerkers van de noodhulpteams zullen via een Noodhulpvoertuig van het Rode Kruis naar het rampterrein komen. Daarnaast kan de reguliere ambulancezorg straks zo nodig worden versterkt door de inzet van “ambulancepersoneel zonder ambulance”. Het gaat daarbij om ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs die op dat moment geen dienst hebben, maar wel vrijwillig inzetbaar zijn. De ambulancemedewerkers kunnen hiervoor gebruik maken van een speciaal calamiteitenvoertuig waarmee zij naar de plek van het grootschalig incident kunnen komen. Hierdoor is straks extra zorgcapaciteit beschikbaar. Vanaf januari 2016 is er een aantal bovenregionale steunpunten dat zo nodig kan voorzien in extra materialen. Deze middelen kunnen - wanneer de Meldkamer Ambulancezorg of de OvD-G dat nodig acht - middels een haakarmbak richting rampterrein.

De verantwoordelijkheid voor de GGB is verschoven van GHOR Amsterdam-Amstelland naar Ambulance Amsterdam en het Rode Kruis. Daarbij is de RAV verantwoordelijk voor organisatie opgeschaalde ambulancezorg, het Rode kruis voor organisatie vrijwilligers bij het verzamelen en verzorgen van lichtgewonden.

Wat gebeurt er concreet in de regio?

Ambulance Amsterdam is nu bezig met de ontwikkeling van het RAV Crisisplan waarin de GGB is verwerkt. Het betreft hier onder meer alarmering en opschaling en het aanstellen van nieuwe taakverantwoordelijken Triage, Treatment en Transport. Het opleiden, trainen en oefenen van het Crisisplan is de verantwoordelijkheid van Ambulance Amsterdam. Het Calamiteitenvoertuig (plus een deel van het materiaal) is al uitgeleverd aan de ambulancedienst.

Het Rode Kruis is bezig met het werven en opleiden van mensen voor de Noodhulpteams Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Beide teams krijgen de beschikking over een Noodhulpvoertuig. Het opleiden, trainen en oefenen van de Noodhulpteams is de verantwoordelijkheid van het Rode Kruis zelf.

Voor eind december is nog veel werk te verzetten. Over het daadwerkelijke moment ‘van GNK-C naar GGB’ volgt nog nadere informatie. Voor de leden van de huidige Geneeskundige Combinatie (Ambuteam, SIGMA en MMT) wordt nog gekeken naar een passend ‘afscheid’.