Verbeteren bij het GHOR-bureau

Om de kwaliteit van de GHOR te bewaken vezamelt het GHOR-bureau informatie. Deze informatie komt bijvoorbeeld voort uit inzetten, oefeningen, netwerkdagen en partnersamenwerkingsonderzoek. Mocht uit deze informatie de noodzaak tot verbetering blijken, dan wordt dit opgenomen in het verbeterregister. Vervolgens wordt er een verantwoordelijke aan de actie gekoppeld en wordt er een einddatum gepland.

In oktober 2014 hebben wij voor het eerst verslag gedaan over onze verbetercyclus. Toen is onder meer gemeld dat door werkdruk de herstructurering van de veiligheid van GHOR-functionarissen was uitgesteld. Het thema ‘Veiligheid’ heeft intussen een prominente plaats in de werkzaamheden van het GHOR-bureau gekregen. De risico’s van de werkzaamheden van de GHOR-functionarissen en van de werkzaamheden van de bureaumedewerkers worden geïnventariseerd en verwerkt in een risico-evaluatie. Hierna wordt een plan van aanpak opgesteld.

Ook zijn andere taken opgepakt die de samenwerking en voorbereiding verder zullen verbeteren. In grote lijnen betreft het de volgende taken:

 • Voor iedere GHOR-functie is een aandachtsfunctionaris en een vakbekwaamheidsfunctionaris aangesteld. In 2015 wordt de invulling van de aandachtsfunctie, samen met de GHOR-functionarissen, verder vorm gegeven.
 • Het proces slachtofferregistratie is een prominenter onderdeel van oefeningen en trainingen van de functionarissen van het Actiecentrum geworden.
 • Voor Hoofd Informatie en GHOR-centralist worden informatiemanagement-trainingen georganiseerd.
 • De afspraken met de huisartsen zijn getoetst in een beloefening. Deze beloefening wordt voortaan twee keer per jaar gedaan.
 • In het landelijk GHOR-overleg is de slechte herkenbaarheid van EHBO-organisaties bij evenementen ingebracht. Op dit moment heeft dit nog niets opgeleverd, maar de adviseurs evenementen zullen dit aandacht blijven geven.
 • Op de Netwerkdag voor GHOR-functionarissen is het verzoek gedaan meer aandacht aan de pager en aan AG5 te besteden. Inmiddels hebben beide onderwerpen aandacht gekregen in de nieuwsbief en de handleiding van de pager is op de website geplaatst (onder OTO).
 • Er is een algemene samenwerkingsovereenkomst GHOR-functionaris en GHOR-bureau ontwikkeld die voor iedere GHOR-functie zal worden aangepast. Voor het Hoofd Ondersteuning (HOn) zit de overeenkomst in de ondertekeningsfase.
 • De evaluatie van de GRIP 2 Gasexplosie in Diemen september 2014 heeft een groot aantal verbeteringen zichtbaar gemaakt.
  - Een aantal had betrekking op de werkprocessen bij Meldkamer en ambulancedienst, zoals de alarmering, schrijven in LCMS door de centralisten en het bijhouden van een logboek. Dit is besproken met de contactpersonen bij de RAV en de afspraak is gemaakt dat dit zal worden opgepakt door de RAV.
  - Diverse acties die door het GHOR-bureau zelf konden worden opgepakt, zoals verbetering van de informatie aan ziekenhuizen en de afspraken zijn intussen verduidelijkt of aangepast.

Het laatste kwartaal van 2014 en begin 2015 zijn er bij diverse GRIP-inzetten verbeteracties naar voren gekomen. Vooral de stroomstoring (GRIP 2) van 6 februari 2015 en de stroomuitval Noord-Holland van 27 maart jl. (GRIP 2 in Amsterdam-Amstelland en GRIP 4 in Zaanstreeek-Waterland) bevatten een bron van verbetering voor de afstemming en samenwerking tijdens een incident. In de tweede helft van 2015 berichten we in deze nieuwsbrief over de afhandeling van deze en andere openstaande acties.