GHOR Amsterdam-Amstelland Nieuwsbrief nr. 7

Nieuwsbrief voor GHOR-functionarissen, (keten)partners en overige geïnteresseerden

6 februari 2015

Een nieuwe collega!

Sinds 13 januari is Wendy de Haas werkzaam bij het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. Wendy is sinds 2008 werkzaam bij de GGD Zaanstreek-Waterland als beleidsmedewerker directie en is nu voor een jaar gedetacheerd naar het GHOR-bureau.

Wendy is binnen de GGD werkzaam geweest op verschillende beleidsterreinen. Zij was werkzaam als adviseur voor de directie en hield zich bezig met het organisatiebrede beleid. Daarnaast was ze kwaliteitscoördinator en klachtencoördinator. Naast deze functie vervulde Wendy een piketfunctie als Hoofd Informatie Geneeskundige zorg (HIn), waardoor ze al wat langer betrokken was bij de GHOR.

Wendy de Haas

Binnen de GHOR zal Wendy de werkzaamheden overnemen van Yvonne de Boer en zich bezig gaan houden met zorgcontinuïteit bij care-instellingen; onder andere de verpleeg- en verzorgingstehuizen, thuiszorg, revalidatiecentra en GGZ in de regio. Al deze zorginstellingen hebben de verantwoording om ook onder bijzondere omstandigheden zorg te blijven verlenen. Ook tijdens of na een crisissituatie hebben cliënten recht op onderdak, voedsel, drinkwater, maar ook medicatie en verzorging. Hiervoor dienen zorginstelling een plan op te stellen, waarin deze maatregelen beschreven staan, zodat de zorg gegarandeerd kan worden. Wendy zal in de aankomende periode de relatie tussen de GHOR en de zorginstellingen in de regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland versterken en afspraken met hen maken in het kader van zorgcontinuïteit.

Wendy is te bereiken op het telefoonnummer 06 10959167 en per e-mail via w.dehaas@ghorasd.nl

Geslaagd!

De afgelopen maanden is een aantal collega's geslaagd voor diverse functiegerichte opleidingen aan het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV).

Karin Meijer en Ria Logtenberg (GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland) zijn in december geslaagd voor de verkorte opleiding tot Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ). Eveneens in december slaagden Dennis van Kraaijenoord (GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland) en Luc Knebel en Sandra Bleeker (beiden GGD Zaanstreek-Waterland) voor de opleiding Hoofd Ondersteuning (Hon). Tenslotte mocht Jennes Meydam half januari het diploma Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg (HIn) in ontvangst nemen.

Wij feliciteren alle functionarissen met het behaalde resultaat en hopen dat zij nog lang deel zullen uitmaken van hun pool.

Veranderingen spoedrijden

In 2014 zijn de richtlijnen voor het rijden met spoed voor een aantal GHOR-functionarissen die gebruik maken van een GHOR-voorrangsvoertuig veranderd.

De Algemeen Commandant/Lid Interface-ROT en de GHOR-centralist mogen niet meer met spoed rijden. Zo is de opkomsttijd voor de GHOR-centralist gewijzigd van 30 naar 45 minuten. De opkomsttijden van ACGZ/Lid Interface-ROT zijn niet veranderd. Wat blijft is de inspanningsverplichting om de afgesproken opkomsttijd te halen.

Rijtraining (archieffoto)

Rijtraining OvD-G
In november 2014 zijn vijf Officieren van Dienst-Geneeskundig gestart met een vijfdaagse rijtraining. De rijtraining wordt verzorgd door de Academie voor Ambulancezorg. Alle OvD-G'en zijn geslaagd voor zowel het rijexamen als het theorie-examen. Ze vinden de opleiding compleet en bijdragen aan veilig en verantwoord werken. OvD-G Michiel van Hoek: "Met deze rijtraining heb ik een instrument in handen waarmee ik gekwalificeerd ben in het rijden met spoed".

Indicent Management
Het GHOR-bureau maakt gebruik van voorrangsvoertuigen. Voor iedere bestuurder van een GHOR-voertuig geldt dat hij of zij hulp moet kunnen verlenen bij het passeren van een ongeval waarbij nog geen hulpverleningsdiensten zijn betrokken. Wat je als bestuurder in deze situatie kunt doen leren medewerkers op de eendaagse training ‘Incident Management' en de ‘basis eerste hulpverlening'. Deze verplichte eendaagse training wordt gegeven door de Academie voor Ambulancezorg  en moet in april 2015 door alle voertuigbestuurders zijn afgerond. Simon Marijt: "Nu weet ik tenminste wat ik kan doen als ik langs een verkeersongeval rijd waar nog geen hulpverleningsdienst bij betrokken is".

Ontwikkeling eendaagse rijtraining
De bestuurders van een GHOR-voorrangsvoertuig krijgen naast de cursus Incident Management en basis eerst hulpverlening in 2015 ook een eendaagse rijtraining. Wij zijn nu bezig met de inhoud waarbij ‘het veilig langs een verkeersopstopping rijden tijdens inzet' een onderdeel zal zijn. Mochten er nog ideeën of suggesties zijn voor deze rijtraining dan kun je terecht bij Dennis van Kraaijenoord (d.vankraaijenoord@ghorasd.nl). In een volgende Nieuwsbrief volgt meer nieuws over dit onderwerp.

Vaste evenementenadviseurs voor gemeenten en stadsdelen

De GHOR adviseert gemeenten en stadsdelen met betrekking tot geneeskundige en gezondheidsaspecten rond evenementen. Het betreft ruim 200 evenementen per jaar, en dat aantal is nog steeds groeiende.

Sinds 1 januari jl. werkt de GHOR met vaste evenementenadviseurs voor de gemeenten en stadsdelen. Het doel hiervan is efficiënter werken, gemeenten/stadsdelen beter leren kennen en  kortere lijnen met de vergunningverlener(s) binnen ‘eigen' gemeente/stadsdeel. De GHOR heeft op dit moment drie adviseurs evenementen. De indeling ziet er als volgt uit:

Kier de Jong: Stadsdeel Noord, Stadsdeel West (exclusief Westpoort), Gemeenten in Zaanstreek-Waterland

Annelies Boer: Stadsdeel Centrum, Stadsdeel Oost, Stadsdeel Zuidoost, Westpoort

Audri van Duin: Stadsdeel Nieuw-West, Stadsdeel Zuid, Overige Amstelland-gemeenten (Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn)

Evenementen die ondergebracht zijn bij de Centrale Stad (zoals Gay Pride, Amsterdam Marathon, Sail en andere grote evenementen) worden per kalenderjaar onder de verschillende GHOR-adviseurs verdeeld.

Adviesverzoeken kunnen nog steeds gestuurd worden naar evenementenadvies@ghorasd.nl. Van hieruit worden de aanvragen verdeeld.

Lees meer over over evenementenadvisering binnen de GHOR (inclusief afhandeling standaardadviezen)

Medewerkers GHOR-bureau

Beloefening ziekenhuizen en huisartsenposten

Op maandagmiddag 26 januari hebben twee medewerkers van de GHOR vanuit het Actiecentrum een beloefening uitgevoerd bij de ziekenhuizen en huisartsenposten in de regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland.

Met deze beloefening wilde de GHOR het volgende controleren: Kloppen de telefoonnummers die in GHOR4all staan? Lukt het om de contactpersoon te bereiken? Weet de contactpersoon wie wij zijn? Weet de contactpersoon bij het ziekenhuis wat te doen  bij de vraag om slachtofferbeeld- en registratie? En weet de contactpersoon bij de huisartsenpost wat te doen bij de vraag om de inzet van een huisarts?

Bij de ziekenhuizen kwam de GHOR via de nummers in GHOR4all uit bij de juiste personen. Alle contactpersonen gaven aan te weten wie ze aan de telefoon hadden. De vraag met betrekking tot slachtofferbeeld en slachtofferregistratie werd wisselend beantwoord.

Via de nummers in GHOR4all verliep het contact met slechts één van de huisartsenposten direct goed. Bij de overige drie was er sprake van bandjes, reservenummers en doorschakelingen. De vraag wat te doen wanneer de GHOR de inzet van een huisarts wenst werd wisselend beantwoord.

Bij afwijkingen met betrekking tot  de gemaakt afspraken wordt binnenkort contact gezocht met de betreffende zorginstelling om te kijken of en hoe dit verbeterd kan worden. Over enige tijd zal de oefening bovendien worden herhaald.

Sail 2015

Stichting Sail Amsterdam (SSA) organiseert dit jaar voor de negende keer van 19 t/m 23 augustus het meest spectaculaire nautische evenement van het jaar. Vanuit de hele wereld zullen de Tall Ships en het varend erfgoed tijdens de Sail In op 19 augustus en de Farewell Parade op 23 augustus op het Noordzeekanaal door drie Veiligheidsregio's en langs de gemeenten Velsen, Beverwijk, Haarlemmerliede, Spaarnwoude, Zaanstad en Amsterdam varen. Er kan volop genoten worden van het nautisch erfgoed, maar ook van de vele culturele en educatieve activiteiten die in de verschillende clusters (oceanen genaamd) in Amsterdam door SSA worden gearrangeerd.

Tall ship tijdens Sail 2010

Inmiddels heeft een startbijeenkomst voor direct betrokkenen plaatsgevonden, zijn overleggen gestart op strategisch en bestuurlijk niveau en volgen deze maand de verschillende operationele werkgroepen. De GHOR zal vanuit haar rol - geneeskundige en gezondheidskundige advisering en advisering risicobeheersing - de belangen van haar ketenpartners bewaken en hen tijdig op de hoogte stellen van eventuele gevolgen en maatregelen. Het betreft hier bijvoorbeeld de gevolgen voor de ziekenhuizen, de toegang tot bepaalde gebieden (voor beroepsbeoefenaars zoals huisartsen, thuiszorg, wijkverpleging, verloskundigen etc.) en medische hulpvragen van opvarenden van schepen. Met betrekking tot de gezondheidsveiligheid en geneeskundige inzet heeft tussen SSA en GHOR een oriënterend overleg plaats gehad. In vervolg hierop hebben GHOR, het Nederlands Rode Kruis en Ambulance Amsterdam een eerste indicatie van de inzet beoordeeld om met SSA af te stemmen en overeen te komen.

Via de GHOR-nieuwsbrief houden wij de lezers op de hoogte met betrekking tot de verdere ontwikkelingen op het gebied van Sail 2015.

Actueel nieuws over Sail 2015 is te vinden op de officiele website van SSA.

Piketpoule Hoofd Ondersteuning op volledige sterkte

De GHOR is het nieuwe jaar begonnen met een enthousiaste nieuwe groep Hoofden Ondersteuning (HOn) die tijdens een ramp of crisis werkzaam zijn binnen het Actiecentrum GHOR. Daniel Pereira, Kitty Verhaart, Luc Knebel, Sandra Bleeker, Marijke Ekkelboom, Willemijn Waalkens en Dennis van Kraaijenoord zullen de piketdiensten dit jaar draaien.

Het Hoofd Ondersteuning zorgt samen met het Hoofd informatie en de OMAc dat het Actiecentrum GHOR vanaf GRIP 1 operationeel kan zijn. Het HOn leidt en coördineert de ondersteunende processen vanuit het Actiecentrum.

Vakbekwaamheidsfunctionaris HOn (Simon Marijt) en de Aandachtsfunctionaris (Dennis van Kraaijenoord)  zijn er voor vragen,  wensen  en knelpunten vanuit de groep. Daarnaast dragen zij bij aan de inhoudelijke kennis en ontwikkeling van het HOn. Dit jaar zullen er verschillende trainingen en activiteiten georganiseerd worden zodat de vakbekwaamheid gewaarborgd blijft.

Lees meer over de HOn-functie

Geslaagde opkomstoefening GROP

In december ontvingen alle leden van het GGD crisisteam een bericht in het kader van Opleiden-Trainen-Oefenen GROP (GGD Rampenopvangplan). In het bericht  werd vermeld dat er in januari en februari 2015 twee alarmeringsoefening mét opkomst  georganiseerd zouden worden. Doel van deze oefeningen was het toetsen van de alarmeringslijnen en het ‘opkomen' zoals beschreven in het GROP.

Op zaterdag 31 januari was het zover: de leden van het crisisteam werden tussen 13.00 en 13.30 uur - telefonisch en via de pager - gealarmeerd. Dit gebeurde op aanwijzing van de dienstdoende DPG. De boodschap luidde: "Het crisisteam komt om 15.00 uur bijeen in het Actiecentrum GHOR voor de eerste vergadering." De meeste leden vonden via de juiste route hun weg en arriveerden op tijd in het Actiecentrum. De deelnemers erkenden ‘nut en noodzaak' van de oefening.

Om de opgekomen medewerkers niet met lege handen de deur uit te gaan hebben twee medewerkers van het Project Management Bureau hen meegenomen in het land van de ‘Nazorg': Waar komen GGD en PMB elkaar tegen en hoe wordt er samengewerkt? De GGD Amsterdam wil bij de herziening van het Draaiboek Nazorg Gemeente Amsterdam graag meeschrijven aan de GGD-processen.

Oefenleider Marijke Ekkelboom kijkt tevreden terug op de eerste opkomstoefening: "Op naar de tweede!"

Wie-is-Wie voor GHOR-functionarissen

Tijdens een van de Netwerkdagen voor GHOR-functionarissen is het idee geopperd een Wie-is-Wie (Smoelenboek) te maken van alle GHOR-functionarissen. Handig om te weten met wie je samenwerkt, wie je aan de telefoon hebt etc.

Na een periode van verzamelen van foto's is het overzicht nu gereed. Het is als losse bijlage (‘deel E') toegevoegd aan de diverse Handboeken en wordt enkele keren per jaar ge-update. Naast GHOR-functionarissen zijn ook adviseurs zoals GAGS en voorlichter opgenomen in de Wie-is-Wie. Het ‘boekwerkje' is alleen bestemd voor intern gebruik.

Ben je GHOR-functionaris en heb je nog geen foto aangeleverd? Doe dat dan alsnog! Vooral van de OvD-G en de GHOR-centralist kunnen we nog wel wat foto's gebruiken. Je kunt je foto, het liefst in JPG, mailen naar a.vanduin@ghorasd.nl

Deze nieuwsbrief is een product van het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. Stelt u geen prijs op toezending van deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar a.vanduin@ghorasd.nl. Zijn collega's ook geïnteresseerd in nieuws over de GHOR Amsterdam-Amstelland? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door! Wij werken nog aan een automatische aan- en afmeldfunctie.