Professionaliseringsslag: Train de trainer

Vakbekwaamheid GHOR7 (de GHOR-teams van Noord-Holland, Flevoland én Utrecht) namen in 2022 het initiatief om gezamenlijk een zogenaamde 'basisopleiding' te ontwikkelen speciaal voor functionarissen die actief zijn binnen het vakgebied Vakbekwaamheid van de GHOR. Aanleiding voor het ontwikkelen hiervan was de vaststelling dat er bij startende functionarissen Vakbekwaamheid een tekort aan opleidingskundige en didactische kennis bestaat. Door zelf een training te ontwikkelen wordt beter aangesloten op deze doelgroep, onder meer door GHOR-specifieke inhoud aan bod te laten komen.

Bij de professionaliseringsslag staat een uniforme en gedegen onderwijskundige en didactische aanpak van opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten centraal. Hierdoor wordt het eenvoudiger om regionale kennis en kennisproducten bovenregionaal met elkaar te delen. Tijdens de opleiding wordt onder meer ingegaan op de onderliggende theorie waaruit vakbekwaamheidsactiviteiten worden opgebouwd, de diverse specifieke werkvormen die er in de crisisbeheersing worden gebruikt en hoe men de inhoud van trainingen en oefeningen aan laat sluiten op de leerdoelen.

Na een pilot van functionarissen Vakbekwaamheid van GHOR Kennemerland hebben dit najaar ook functionarissen uit de regio’s Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord enthousiast deelgenomen.

De deelnemers hebben ervaren dat ze nu over meer kennis en praktische handvatten beschikken om te zorgen dat crisisfunctionarissen vakbekwaam worden én blijven.

Deelnemers Train de trainer

Op de foto: De deelnemers aan het programma Train de Trainer binnen NW7, v.l.n.r.  Jeroen Kramer (deelnemer Noord-Holland Noord), Andres Bakema (trainer Flevoland & Gooi en Vechtstreek), Maarten Elout (trainer Kennemerland), Koen Groot (deelnemer Zaanstreek-Waterland), Alice Dekker (deelnemer Noord-Holland Noord), Remco Tolsma (deelnemer Zaanstreek-Waterland), Mariëlle Weij (deelnemer Noord-Holland Noord).

(Foto: Linda van der Meulen)