Alexandra van Gameren: "(Interregionaal) samenwerken en netwerken nog belangrijker!"

Alexandra van Gameren is sinds september 2023 het hoofd van GHOR Kennemerland. Zij volgde hiermee Marjolein Somers op, die tien jaar leiding gaf aan het team. Alexandra volgde de officiersopleiding in Den Helder en werkte vervolgens bijna twintig jaar bij de Koninklijke Marine. Daarnaast werkte ze onder meer als assistent-controller en was ze vijf jaar lang clustermanager Leefomgeving en Toezicht Kinderopvang van GGD Kennemerland. Al met al is Alexandra goed bekend met de taken van Veiligheidsregio Kennemerland.

Hoe raakte je vertrouwd met de GHOR-taken?

‘Ik startte vorig jaar halverwege juni bij de GHOR en het GGD Cursusbureau. In eerste instantie kreeg ik door de overdracht van Marjolein Somers inzicht in alle taken. De GHOR heeft een breed en complex werkveld. Gelukkig zijn de medewerkers heel ervaren, met veel kennis, wat mij vertrouwen geeft om samen alle uitdagingen aan te kunnen.’

Wat vind jij kenmerkend voor de GHOR?

‘Eigenlijk onderhoudt iedere medewerker binnen het GHOR-team een eigen specifiek in- en extern netwerk. Dat is ook logisch, want de GHOR is bij uitstek een netwerkorganisatie zowel binnen de Veiligheids- als de Zorgketen. Het gaat dan om uiteenlopende netwerkrelaties met brandweer, politie en gemeenten, maar ook binnen de acute en niet-acute zorg in de regio.’

Waarom is dat netwerken zo belangrijk?

‘De GHOR is de geneeskundige crisisorganisatie van de Veiligheidsregio en wil de werelden van zorg en veiligheid verbinden. Het is voor de crisisorganisatie relevant om te weten wat er speelt en daar als GHOR, in normale en crisisomstandigheden op in te spelen. Ook heeft de GHOR als taak om relevante informatie verder te brengen binnen de Veiligheidsregio. En dat draagt er allemaal aan bij om tijdens een crisis goed samen te werken en crises waar mogelijk te voorkomen. We proberen steeds een goed inzicht te hebben in het werkterrein van onze partners en in eventuele knelpunten in de zorgketen. Het idee is dat je daardoor als er nood aan de man is, goed met elkaar kunt samenwerken.’

Ben je ook actief voor de GHOR-crisisorganisatie?

‘Ja, ik was de afgelopen jaren actief als ACGZ, Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg. Je kunt in die rol worden ingezet in het Operationeel Team (OT), de plaats waar een crisis op tactisch niveau wordt bestreden. Dat doe je op basis van informatie uit het veld, zoals van de OvD-G, de Officier van Dienst Geneeskundig. Sinds 1 november 2023 maak ik deel uit van de DPG-poule, wat betekent dat ik om de vier weken inzetbaar ben als dienstdoend Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor de crisisorganisatie.’

Wat komt de komende tijd op het pad van de GHOR?

‘Er wordt op basis van de Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s en de Contourennota van de rijksoverheid opnieuw gekeken naar het werkveld van de GHOR. Daarin is een stevige rol weggelegd voor de GHOR, met name daar waar het gaat om de onafhankelijke en noodzakelijke regiefunctie. Verder werkt ieder GHOR-team nu samen met zijn eigen regionale netwerkpartners een zorgrisicoprofiel uit. Dat zorgrisicoprofiel zal bijdragen aan een beter en gezamenlijk inzicht in de gevolgen voor de zorgketen van een bepaald incidenttype en levert daarmee een verhoogd risicobewustzijn op. Tot slot verwacht ik dat de interregionale samenwerking binnen NW6 (NoordWest6, de zes GHOR-teams van Noord-Holland en Flevoland) nog belangrijker wordt voor alle functieniveaus binnen de GHOR’, aldus Alexandra.

Alexandra van Gameren

Alexandra van Gameren (foto: Evelien Henstra)