Gezamenlijke GHOR-teams blikken terug op eigen rol bij de opvang van Oekraïners

Eind maart jl. namen de hoofden GHOR van NW6 kennis van de Rode dradenanalyse NW6 over de inzet vanuit de GHOR bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De zes regio’s hebben deze inzet zelf geëvalueerd, op basis van vooraf vastgestelde gezamenlijke thema’s. De evaluaties richtten zich op de periode vanaf maart tot en met juli 2022. Op basis van de uitkomsten is de rode dradenanalyse NW6 opgesteld door beleidsmedewerker Amanda Vermolen van GHOR Kennemerland in afstemming met de andere regio’s.

De volgende vijf thema’s stonden centraal:

  1. Gehanteerde (crisis)structuur en regionale afspraken
  2. Rolopvatting GHOR
  3. Verantwoordelijkheden intern en extern
  4. Samenwerking intern en met partners
  5. Scenario denken

Rolopvatting GHOR

Er waren veel overeenkomsten tussen de regio’s. Wat betreft het thema hoe de GHOR-teams hun rol oppakten, wordt in de evaluatie geconcludeerd dat binnen alle NW6-regio’s de GHOR verschillende rollen van adviseur, verbinder, verschaffer van structuur en informatiemakelaar heeft vervuld. Dit past ook bij de visie van de GHOR als verbinder tussen gezondheidszorg, het veiligheidsdomein en het openbaar bestuur. Steeds duidelijker wordt dat de rol van de GHOR verschuift: de GHOR is er niet alleen voor flitsrampen, maar zal vermoedelijk vaker te maken krijgen met langdurige crises waarin de rollen van verbinder en informatiemakelaar gewenst zijn. Het is wenselijk dat er landelijk richting wordt gegeven aan de invulling van deze rol zodat de GHOR-regio’s hier op een zo uniform mogelijke wijze uitvoering aan kunnen geven.

Een fiets in de kleuren van Oekraïne

Samen leren en evalueren

Een aantal GHOR-crisisfunctionarissen uit NW6 blikte donderdagmiddag 13 juli jl. samen terug op de aanpak van de opvang van vluchtelingen om inzet-ervaringen te delen, te kijken wat succesvol was en wat beter kan met (beleids)aanbevelingen voor de toekomst.