Aandachtsfunctionaris

Het GHOR-bureau heeft een aantal medewerkers aangesteld als aanspreekpunt voor GHOR-functionarissen. Deze medewerkers worden 'aandachtsfunctionarissen' genoemd.

Per GHOR-functie is een aandachtsfunctionaris toegewezen.

De aandachtsfunctionaris komt bij voorkeur uit de groep zelf en is bij voorkeur ook werkzaam op het GHOR-bureau. Indien de functionaris niet werkzaam is op het GHOR-bureau wordt binnen het GHOR-bureau een verantwoordelijke medewerker aangesteld die fungeert als 'achterwacht' aandachtsfunctionaris. De achterwacht houdt zicht op de uitvoering van de taken van de aandachtsfunctionaris, ondersteunt zo nodig en handelt als er zich problemen voordoen.

De aandachtsfunctionaris onderhoudt actief de relatie met de toegewezen groep GHOR-functionarissen door het uitvoeren van de volgende  taken en verantwoordelijkheden:

  • Kennismaking/introductie van het GHOR-bureau.
  • Structureel overleg met de GHOR-functionarissen op groepsniveau.
  • Bespreken (en schriftelijk vastleggen) van de werkafspraken van de aandachtsfunctionaris met de GHOR-functionarissen. Indien een achterwacht is aangesteld worden ook de werkafspraken aandachtsfunctionaris en achterwacht hierin opgenomen.
  • Het verstrekken van deze werkafspraken aan nieuwe functionarissen.
  • Signaleren van behoefte, trends en knelpunten in de relatie GHOR-bureau/GHOR-functionaris.
  • Behoefte, trends en knelpunten uitzetten binnen het GHOR-bureau (waaronder ook afstemming met de vakbekwaamheidsbegeleider en OTO).
  • Communiceren over ontwikkelingen binnen het GHOR-bureau.
  • Bevorderen van kennisuitwisseling met andere GHOR-functiegroepen.
  • Op de hoogte zijn van het verloop van inzetten en oefeningen door het lezen van verslagen.
  • Inhoudelijke input bij opstellen of herzien van handboek voor de GHOR-functie en het bundelen van de input hierover van de andere GHOR-functionarissen binnen de groep.

Wie is mijn aandachtsfunctionaris?

Selecteer je functie