GHOR pakt regionale regierol bij uitbraak COVID-19

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten.

In voorbereiding op de komst van de eerste patiënt(en) in Nederland was het voor de GHOR Amsterdam-Amstelland van belang in een vroeg stadium haar regierol te pakken. Zo zijn de draaiboeken en protocollen erbij gepakt en is er meerdere malen overleg geweest tussen GGD en GHOR. Ook multidisciplinair is er afstemming gezocht en zijn er scenario’s uitgewerkt.

Opschaling

Nu de komst van het virus in Nederland sinds 27 februari jl. een feit is, en er vorige week ook in de regio bevestigde gevallen bleken te zijn, zijn GHOR en GGD in rap tempo ‘opgeschaald’. Zo komt het Crisisteam van de GGD sinds eind februari enkele keren per week bijeen om af te stemmen, knelpunten te inventariseren en acties te coördineren. Hierbij is de GHOR uiteraard ook betrokken, onder meer door ondersteuning te leveren vanuit het Actiecentrum.

Overleg zorginstellingen

Op 3 maart heeft een tactisch overleg plaats gevonden voor de zorginstellingen in de regio, georganiseerd door GGD en GHOR. De GHOR heeft hiervoor telefonisch contact gezocht met de contactpersonen van de instellingen. Doel van dit overleg was gezamenlijke beeldvorming, bespreken verwachtingen en inventarisatie van (te verwachten) knelpunten. Kernvraag hierbij was: Hoe kunnen we als keten zo goed mogelijk gezamenlijk optrekken om de zorgcontinuïteit in de regio te waarborgen?

Tactisch overleg zorginstellingen aan de Nieuwe Achtergracht

Voorbereiding Regionaal Crisisteam Zorg

Op 5 maart zijn er twee bijeenkomsten geweest met de deskundigen infectieziektepreventie en communicatie van de zorginstellingen in Amsterdam-Amstelland om de aanpak van het Regionaal Crisisteam Zorg (RCZ) gezamenlijk voor te bereiden. Ook zijn de GHOR-functionarissen bijeen gekomen om bijgepraat te worden over COVID-19.

RCZ

Op 6 maart is  het Regionaal Crisisteam Zorg bijeen geweest  onder leiding van de Voorzitter van de veiligheidsregio/ burgemeester van Amsterdam Femke Halsema en adj. Directeur Publieke Gezondheid Jan Woldman. Hierbij is ingegaan op de maatschappelijke impact van COVID-19 en zijn de consequenties en maatregelen voor de zorginstellingen besproken. Deze worden in de aankomende periode verder opgepakt en uitgewerkt.

Meer informatie en contact

De huidige ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Landelijke websites worden doorlopend geactualiseerd. Voor algemene vragen kan men terecht bij 0800-1351. Zorginstellingen in de regio Amsterdam-Amstelland kunnen in het kader van zorgcontinuïteit contact opnemen met hun vaste contactpersonen Karin Meijer en Wendy de Haas. Ook kunnen zij natuurlijk LCMS-GZ raadplegen. Voor urgente zaken buiten kantoortijden kan contact gezocht worden met de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ).

Meer informatie