Intern Kwaliteitsjaarverslag gereed

Jaarlijks wordt een verslag opgesteld waarin de werking van de instrumenten van het kwaliteitsmanagementsysteem afzonderlijk en in samenhang met elkaar worden belicht.

In het verslag wordt onder meer aandacht besteed aan de resultaten van de jaarlijkse doelstellingen, interne en externe audits, risico- en trendanalyse, medewerkers- en partnersamenwerkingsonderzoeken.

In het verslag zijn ook aanbevelingen opgenomen voor het management om de uitvoering van taken te optimaliseren.

Op de netwerkwerkdag van GHOR-functionarissen in 2013 is het verzoek gedaan het verslag ook openbaar te maken. Kijk in de rechter zijbalk voor het document.

Intern Kwaliteitsjaarverslag