Nieuwe slachtofferinformatiesystematiek

Voor verwanten van slachtoffers telt elke minuut, elk uur. Vanuit dit besef streven alle professionele hulpverleners er naar sneller informatie over familieleden te geven die (mogelijk) betrokken zijn bij een crisis. De nieuwe slachtofferinformatiesystematiek (SIS) ondersteunt dit doel en wordt in de loop van 2013 landelijk geïmplementeerd. Het Veiligheidsberaad, waarin alle voorzitters van de 25 veiligheidsregio's zijn vertegenwoordigd, heeft vrijdag 31 mei een besluit genomen over de volgende stappen in het implementatieproces van SIS.

Het besluit ging over drie zaken: de kostenverdeling over de veiligheidsregio's, en het vaststellen van het Programma van Eisen, waarin op hoofdlijnen de eisen voor SIS zijn vastgelegd. Hierin staat bijvoorbeeld beschreven wat de eisen zijn aan de front- en backoffice. Het derde punt waar een besluit over genomen is, is de keuze voor een ondersteunend registratie- en volgsysteem voor de systematiek. Het besluit van het Veiligheidsberaad betekent dat de projectgroep nu verder kan met de uitvoering van het implementatieplan SIS.

De stuurgroep SIS heeft op advies van een Beoordelingscommissie gekozen voor het SVIS systeem van Amsterdam-Amstelland. SVIS combineert niet alleen een registratie- en nazorgsysteem, maar lijkt ook prijstechnisch de beste optie en sluit goed aan op de hedendaagse ontwikkelingen met betrekking tot de organisatie van de bevolkingszorg bij crises en rampen. De beoordelingscommissie, bestaande uit project- en werkgroepleden onder voorzitterschap van een coördinerend gemeentesecretaris heeft de drie leidende systemen vergeleken die voor SIS gebruikt zouden kunnen worden. De drie systemen die in de vergelijking zijn meegenomen zijn het systeem RISE, I-RIS en SVIS. Belangrijk uitgangspunt is dat de projectgroep SIS niet opnieuw een systeem wil ontwikkelen voor SIS als er systemen zijn die hiervoor geschikt zijn en die zich in de praktijk hebben bewezen.

In de nieuwe situatie maken veiligheidsregio's bij rampen en crises gebruik van de front- en backoffice van SIS. In het najaar van 2013 komt er een handreiking voor verantwoordelijke ambtenaren en functionarissen in het veld. De handreiking is een onderdeel van het implementatieprogramma dat voorziet in de voortdurende dialoog met en ondersteuning van de functionarissen die SIS in de regio's gaan implementeren. De planning is om begin 2014 de implementatie van SIS in de regio's af te ronden.

SIS is een gezamenlijk project van veiligheidsregio's, gemeenten, GHOR en Politie. Onder de noemer SIS hebben deze partijen afspraken gemaakt over de uitwisseling van slachtofferinformatie en de daarbij horende taakverdeling en communicatieprocessen tijdens en na een ramp op nationale bodem.

Meer informatie