GHOR Amsterdam-Amstelland Nieuwsbrief nr. 1

Nieuwsbrief voor GHOR-functionarissen, (keten)partners en overige geïnteresseerden

1 november 2013

Nieuwsbrief GHOR vanaf nu digitaal

Welkom bij het 1e nummer van onze digitale nieuwsbrief! In onze laatste nieuwsbrief, die rond de jaarwisseling verscheen, kondigden wij aan dat het om het laatste gedrukte exemplaar ging. De overgang naar de digitale versie heeft helaas iets langer geduurd dan gepland, maar nu heeft u dan toch het eerste exemplaar 'in handen'.

Met deze digitale nieuwsbrief kunnen wij u nóg sneller informeren over actuele zaken. Bovendien kunnen we gemakkelijker verwijzen naar eventuele achtergrondinformatie op onze website, maar ook elders. In de toekomst wordt het mogelijk gebruik te maken van een online aan- en afmeldfunctie.

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën ten aanzien van deze nieuwsbrief? Mail naar Audri van Duin, a.vanduin@ghorasd.nl

Partnersamenwerkingsonderzoek: hoe tevreden bent u over het GHOR-bureau?

Het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland is een netwerkorganisatie bij uitstek. Een goede relatie met mono- en multidisciplinaire partners is daarbij van groot belang. Om zicht te krijgen op hoe onze partners tegen de samenwerking met het GHOR-bureau aankijken wordt half november via e-mail een online partnersamenwerkingsonderzoek (PSO) uitgezet.

We doen niet alleen onderzoek onder functionarissen en monodisciplinaire partners. Ook multidisciplinaire partners zoals politie, brandweer, gemeente en veiligheidsbureau worden bij het onderzoek betrokken. Heeft u regelmatig contact met (medewerkers van) het GHOR-bureau? Dan kunt u binnenkort een uitnodiging voor deelname aan het partnersamenwerkingsonderzoek in uw mailbox verwachten. Wij stellen deelname bijzonder op prijs en onder de deelnemers verloten wij een kadobon.

Presentatie resultaten PSO 2009-1010

Ook in 2010 heeft de GHOR een onderzoek uitgezet onder de partners: het gemiddelde rapportcijfer dat werd gegeven door de partners was een 7,4. GHOR-functionarissen gaven het GHOR-bureau gemiddeld een 7,2. De GHOR heeft de kritische opmerkingen die in 2010 zijn geuit opgepakt met als doel daarmee de onderlinge samenwerking te verbeteren. Of dat gelukt is? We horen het graag van u!

Netwerkdag voor GHOR-functionarissen: wat is de opbrengst?

Op woensdag 4 september organiseerde het GHOR-bureau in de 'Kompaszaal' aan het IJ een Netwerkdag voor haar functionarissen. Deze bijeenkomst, met als hoofdthema ‘Samenbrengen door communicatie', was bedoeld om de effectiviteit in de samenwerking te vergroten en onderlinge relaties te versterken.

Terugkoppeling groepsopdracht

Het ochtendprogramma werd ingevuld aan de hand van het thema ‘communicatie'. Aan de hand van een mindmap werd door verschillende groepen eerst de communicatie in het ‘hier en nu' geanalyseerd (wat vinden we van de communicatie in de voorbereidende fase, tijdens een geplande inzet/OTO-activiteit, tijdens een inzet en in de evaluatiefase?). Vervolgens werd gekeken hoe in diezelfde fasen de communicatie er in de ideale situatie uit zou kunnen zien.

Deze exercitie leverde een groot aantal waardevolle punten op, die we uiterst serieus nemen. Het bundelen van alle punten kostte meer tijd dan verwacht, maar we beschikken nu over een bruikbare uitwerking. Cora Schmitz, Medewerker Kwaliteit, neemt een aantal korte termijn acties op in het zogenaamde ‘verbeterregister'. Jan Woldman, Hoofd Bureau, kijkt welke punten voor de lange termijn meegenomen kunnen worden in het Meerjarenbeleidsplan. Om welke punten het precies gaat leest u in onze volgende nieuwsbrief en/of op onze website.

Lees hier meer over de Netwerdag en/of bekijk de foto's.

Wijzigingen in de crisisstructuur en de gevolgen daarvan voor de GHOR

De landelijke crisisstructuur verandert, en de GHOR verandert daarom mee. Dit heeft gevolgen voor een aantal functies en taken die binnen de GHOR vervuld worden. Soms zullen we de landelijke lijn volgen, in andere gevallen zullen we daar in onze regio van afwijken. De grootste veranderingen zullen plaats vinden binnen het Actiecentrum GHOR, dat in de loop van 2014 omgebouwd zal worden tot een 'Backoffice GHOR'.

De nieuwe 'Backoffice' blijft gehuisvest binnen het pand van de GGD maar verhuist wel van plek. Het wordt voorzien van een moderne inrichting waar de 'nieuwe' functionarissen een fijne werkplek zullen treffen. Alles met maar één doel: het verbeteren van de kwaliteit van het Actiecentrum tot een 'Backoffice van de Toekomst'.

Vooral binnen het Actiecentrum verandert er veel

Natuurlijk gaan we hierbij niet over één nacht ijs; we zullen onze functionarissen over de veranderingen gaan informeren en hen hierbij betrekken. Dit gebeurt onder meer op persoonlijke wijze (bijvoorbeeld tijdens een overleg, maar ook via speciale nieuwsbrieven, via de website etc). Overige functionarissen en (keten)partners houden we hoofdzakelijk op de hoogte via de website en via de reguliere nieuwsbrief.

Succesvolle externe audit voor GHOR-bureau

Op 28 oktober is de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem van het GHOR-bureau beoordeeld door Lloyd's. Dit is goed verlopen. Zoals dat in kwaliteitstermen heet: Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Dit jaar lag de focus van de externe audit op diverse zaken op het gebied van bedrijfsvoering, zoals het meerjarenbeleidsplan, de productbegroting, de prestatie-indicatoren, het jaarplan en de website.

De audit kreeg een bijzonder tintje door de dubbele GRIP 2 in verband met de storm. Dit had tot gevolg dat een medewerker die geaudit zou worden  onmiddellijk naar het Stadhuis in Amsterdam moest vertrekken.  De auditor werd uitgenodigd om de opstart van het Actiecentrum GHOR mee te maken. Daarvan heeft hij graag gebruik gemaakt en deze opstartprocessen zijn ook betrokken in het auditverslag.

Al met al een hectische dag met een goed resultaat!

GHOR neemt nieuwe OTO-bus in gebruik

Op donderdag 31 oktober heeft de GHOR een nieuw OTO-voertuig in gebruik genomen. Het betreft een Volkswagen Transporter. Het voertuig komt in de plaats van de oude bus, die na 7 jaar intensief gebruik aan vervanging toe was.

De overhandiging van de sleutel aan Rob van Zuijlen, medewerker Logistiek

Het voertuig, dat gebouwd is door Dutch Rescue Vehicles te Hoogeveen, wordt gebruikt door de medewerkers van Opleiden-Trainen-Oefenen. Het is onder meer voorzien van een aantal stoelen, een overlegruimte, een materieelruimte, een opklapbare tafel, een whiteboard en twee mobilifoons.

Overig nieuws

  • Herfststorm leidt tot dubbele GRIP 2
  • Maandag 4 november landelijk controlebericht NL-Alert
  • GHOR Jaaroverzicht 2012 gereed

Deze nieuwsbrief is een product van het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. Wij hebben voor de verzending van deze nieuwsbrief gebruik gemaakt van de mailadressen van de functionarissen en partners die binnenkort ook een uitnodiging voor deelname aan het Partnersamenwerkingsonderzoek zullen ontvangen. Stelt u geen prijs op toezending van deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar a.vanduin@ghorasd.nl. Zijn collega's ook geïnteresseerd in nieuws over de GHOR Amsterdam-Amstelland? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door! Wij werken nog aan een automatische aan- en afmeldfunctie.