EU2016

Nederland is in de eerste helft van 2016 voor de twaalfde keer voorzitter van de Raad van de Europese Unie, de laatste keer was in 2004. Gedurende de periode van 1 januari tot 1 juli 2016 heeft de Nederlandse Regering 13 ministeriële en ongeveer 140 ambtelijke bijeenkomsten geagendeerd. Vier informele ministeriële vergaderingen zijn als Nationaal evenement gekwalificeerd, de overige als regulier evenement. Per werkdag worden gemiddeld drie bijeenkomsten georganiseerd met in totaal zo’n 25.000 inkomende delegatieleden.

Locatie

Gekozen is voor één centrale vergaderlocatie in Amsterdam: het Marine Etablissement Amsterdam, de Voorwerf en het Scheepvaartmuseum. De meeste vergaderingen vinden echter in Brussel plaats, inclusief de zogenaamde Europese Raden op het niveau van staatshoofden- en regeringsleiders.

Veiligheid

Een evenement met de omvang en duur van het Europees voorzitterschap 2016 vergt van de betrokken partijen samenhang en afstemming ten aanzien van de verschillende verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid. In de voorbereiding zijn hierover in de verschillende overlegstructuren op de verschillende niveaus afspraken gemaakt. Gewerkt wordt vanuit bestaande verantwoordelijkheidsverdelingen en structuren, preventief wordt vooralsnog niet opgeschaald.

Rol GHOR

De GHOR heeft geadviseerd over de EHBO/medische organisatie op bovengenoemde locaties en heeft als intermediair afspraken gemaakt over o.a. de dienstverlening door de eerstelijnszorg. Zo zijn afspraken gemaakt over huisarts- en tandartszorg tijdens en na kantoortijden. Met de Meldkamer Ambulancezorg en Ambulance Amsterdam zijn afspraken afgestemd over hulpvragen en inzet binnen het EU-terrein en de ziekenhuizen zijn geïnformeerd over mogelijke betrokkenheid en presentaties door de ambulancezorg.

Weekoverzicht

Ontvangers van het wekelijkse evenementen-overzicht worden via de bekende weg op de hoogte gehouden van de belangrijkste bijeenkomsten.