Een eigen zorgrisicoprofiel voor elke regio in Noord-Holland en Flevoland

Om goed voorbereid te zijn op eventuele rampen en crises is het noodzakelijk om te weten welke risico’s er in een bepaalde regio zijn. Daarom heeft iedere veiligheidsregio een eigen Regionaal Risicoprofiel waarin de belangrijkste risico’s binnen de regio beschreven staan. Het zorgrisicoprofiel, dat nu per regio wordt uitgewerkt, is een aanvulling op het Regionaal Risicoprofiel. Het heeft als doel om de belangrijkste risico’s voor de gehele zorgketen in beeld te brengen. Een Zorgrisicoprofiel richt zich op de hele geneeskundige keten binnen het systeem van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Op dit moment wordt daar door de GHOR-teams van Amsterdam-Amstelland, Flevoland & Gooi en Vechtstreek, Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland aan gewerkt. De regio’s gaan qua planning niet helemaal gelijk op, maar proberen veel samen te werken om zoveel mogelijk uniformiteit na te streven binnen de ROAZ-regio.

Bevindingen uit Kennemerland

‘In Kennemerland bracht de GHOR samen met vertegenwoordigers van zorgpartners uit de acute én niet-acute zorg in beeld welke crisis- en incidenttypen het meest relevant zijn om uit te werken in het Zorgrisicoprofiel. Dat deden we in de vorm van een brede startbijeenkomst eind oktober vorig jaar’, vertelt projectleider Amanda Vermolen. ‘Opvallend was dat het incidenttype “Uitval externe distributiesystemen” als groot risico werd aangemerkt. Het incidenttype is in bredere zin beschouwd, waarbij er bijvoorbeeld ook is gekeken naar de impact van uitval van de levering van medicatie of benodigde (zorg)middelen. Het Zorgrisicoprofiel helpt om de knelpunten en afhankelijkheden bij de geselecteerde incidenttypen inzichtelijk te maken, zodat de zorgsector zich hier nog beter op kan voorbereiden’, aldus Amanda tot besluit.

Voor inzicht in de verschillende incidenttypen die Kennemerland verder uitwerkt, kijk in de rechter zijbalk.

De benadering in Amsterdam-Amstelland

‘Om de zorg goed te regelen als een crisis of ramp zich voordoet, moet je ook de samenwerking en verbinding binnen de zorgketen opzoeken in tijden dat er niets aan de hand is’. ‘Met deze opdracht van DPG en directeur GGD Amsterdam, Anna van der Hulst, zijn wij als projectteam van start gegaan voor de regio Amsterdam-Amstelland’, vertel Annelies Boer, projectleider Zorgrisicoprofiel. GHOR Amsterdam-Amstelland heeft veertien zorgpartners uit de acute en niet-acute zorg bezocht en geïnformeerd. Allen zagen een grote meerwaarde van een regionaal Zorgrisicoprofiel. De zorgpartners hebben vervolgens door een vragenlijst verschillende incidenttypen gescoord op impact, waarschijnlijkheid, kennis, ervaring en belangrijkheid. Na analyse zijn vijf incidenttypen geselecteerd:

  • Cyber gevolg bestrijding
  • Ziektegolf besmettelijke ziekte
  • Klimaatverandering
  • Grof en extreem geweld
  • Uitval van elektriciteit

Dinsdag 30 januari wordt in een plenaire bijeenkomst met inhoudelijke experts samen met zorgpartners de verdieping gezocht over bovenstaande onderwerpen.

‘De focus in Amsterdam Amstelland ligt op de ketensamenwerking en informatie-uitwisseling ten tijde van crises om de zorgcontinuïteit te waarborgen’, besluit Annelies.

Voor meer informatie over het Zorgrisicoprofiel in de regio Amsterdam-Amstelland, kijk in de rechter zijbalk.

De aanpak in Gooi & Vechtstreek en Flevoland

Het GHOR-team van Flevoland & Gooi en Vechtstreek (met projectleiders Emil Hofstra en Inge Gorissen) is momenteel bezig met het ontwikkelen van een zorgrisicoprofiel voor de regio’s Flevoland & Gooi en Vechtstreek, in nauwe samenwerking met de andere NW6-regio's. Daarbij ligt de focus nu op het identificeren van incidenttypen met een mogelijk significante impact op de acute en publieke gezondheidszorg. In het eerste kwartaal van 2024 worden de regionale ketenpartners benaderd om als vertegenwoordigers deel te nemen aan een werkgroep. Deze werkgroep gaat meedenken over de impact van elk incident op de primaire processen binnen de zorgorganisaties. Het zorgrisicoprofiel ondersteunt de besturen van de veiligheidsregio en de zorgpartners bij hun besluitvorming zodat de geneeskundige keten optimaal is voorbereid op incidenten, rampen en crises.

De benadering van Noord-Holland Noord

Projectleider Sanne Bekebrede: ‘In Noord-Holland Noord hebben we het Zorgrisicoprofiel bij bijna al onze zorgpartners uit de acute en niet-acute zorg geïntroduceerd. Het projectteam maakt nu een voorselectie van crisis- en incidenttypen en die worden januari 2024 aan onze zorgpartners voorgelegd. Gezamenlijk komen we daarna met onze zorgpartners tot een definitieve selectie om uit te werken. Door het opstellen van een Zorgrisicoprofiel kunnen we met en van elkaar leren en komen we uiteindelijk, afhankelijk van de uitkomsten, tot een ketenbrede aanpak van knelpunten. De verwachting is dat medio 2024 het zorgrisicoprofiel Noord-Holland Noord wordt opgeleverd’.

Zaanstreek-Waterland

‘Het Zorgrisicoprofiel helpt ons om gerichter risico’s met elkaar af te stemmen en daar bewuster op in te spelen, zowel qua preventie als preparatie. Maar ook zonder een Zorgrisicoprofiel proberen we al samen met de keten op mogelijke risico’s in te spelen zoals rond de te verwachten verkeersproblematiek van de werkzaamheden aan de A7. Dit om te voorkomen dat dit een serieuze “verstoring vitale infrastructuur” wordt. In 2024 gaat GHOR Zaanstreek-Waterland aan de slag met een regio-specifiek Zorgrisicoprofiel. Veel risico’s en vooral de gevreesde effecten zijn nu al wel duidelijk. Voor ons zijn dat incidenttypen als een eventuele ontruiming van een zorginstelling, de uitval van vitale infrastructuur en natuurlijk een incident met veel gewonden. Op deze scenario's zullen we ons met onze ketenpartners ook voorbereiden - al is het Zorgrisicoprofiel nog in de maak', aldus Peter Lasschuijt, beleidsmedewerker witte keten van GHOR Zaanstreek-Waterland.

Een overzicht van de incidenttypen die Kennemerland verder uitwerkt

Meer informatie over het Zorgrisicoprofiel in Amsterdam-Amstelland