Prestaties GHOR

Prestatie-indicatoren laten zien welke resultaten zijn geboekt en maken duidelijk waar verbeteringen nodig zijn. In 2014 heeft de GHOR wederom haar doelstellingen uitgedrukt in meetbare prestaties. Daarbij is gebruik gemaakt van de landelijke set GHOR prestatie-indicatoren.

Er zijn indicatoren benoemd over afspraken met ketenpartners, paraatheid en deskundigheid van GHOR- functionarissen en evaluaties na GRIP-inzetten. Vervolgens zijn deze berekend met gegevens uit meerdere bronnen. Naast de registratie van evenementenadvies en het GHOR-verbeterregister zijn data uit AG5 en GHOR4all gebruikt. In het vakbekwaamheid managementsysteem AG5 worden de door een GHOR-functionaris gevolgde opleidingen, trainingen en oefeningen vastgelegd en ook de inzetverslagen gerapporteerd. In GHOR4all registreren ketenpartners in de regio hoe zij hun zorgcontinuïteit hebben geregeld.

Resultaten GHOR 2013/2014

In de tabel zijn de resultaten voor 2013 en 2014 weergegeven. De GHOR heeft in 2014 haar resultaten op peil gehouden. Nieuw in 2014 is het percentage verbeteracties uit GRIP-inzetten die binnen de looptijd zijn gerealiseerd. Deze blijkt met 95% binnen de norm.

Naar aanleiding van eerdere resultaten op de indicator continuïteitsplannen is in 2014 veel aandacht uitgegaan naar de care-instellingen. Er blijken veel positieve ontwikkelingen plaats te vinden. Deze konden echter nog niet in een percentage uitgedrukt worden. Dit resultaat wordt naar verwachting bekend voor 2015.

Hiermee is de transparantie van de operationele GHOR-prestaties vergroot. Ook in de komende jaren blijven indicatoren in ontwikkeling.