Meerjarenbeleidsplan

De GHOR is in 2014 aan de slag gegaan met de missies benoemd in het meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Dit is opgesteld naar aanleiding van regionale en landelijke trends en ontwikkelingen.

Een van die ontwikkelingen is de visie dat crisisbeheersing naast flitsrampen, ook andere crisistypen kan omvatten zoals een grootschalige stroomuitval of een zedenzaak. Een andere trend is het belang dat de GHOR aandacht houdt voor de mensen die niet of verminderd zelfredzaam zijn en de zorginstellingen die deze mensen onder hun hoede hebben. De GHOR verbreedt daarom haar focus van acute zorg naar publieke gezondheid en zorgcontinuïteit. Verder is informatiemanagement een belangrijk proces om in te investeren, zowel in de samenwerking met de multidisciplinaire partners als binnen de witte kolom. Daarnaast is er - ook landelijk - sprake van een verdere integratie tussen GHOR en GGD. Tenslotte is risicobeheersing, waaronder advisering bij evenementen, een taak die aan belang wint

Om in te kunnen spelen op bovenstaande ontwikkelingen heeft de GHOR in het meerjarenbeleidsplan de volgende negen 'missies' benoemd:

  1. Wij voeren ten tijde van een ramp/crisis de regie (coördinatie en informatiemanagement en afstemming multi-partners en openbaar bestuur). Wij toetsen of elke zorgorganisatie met betrekking tot de acute zorg haar verantwoordelijkheid neemt ter voorbereiding op en tijdens een ramp of crisis. Wij bundelen expertise op dit terrein en dragen dit uit om onze regierol in de warme fase te kunnen blijven voeren.
  2. Wij verbreden onze focus van acute zorg naar publieke gezondheidszorg en integrale veiligheid.
  3. Wij zijn partner in de informatie gestuurde crisisbestrijding.
  4. Wij zetten zorgcontinuïteit en zorg voor verminderd zelfredzamen op de kaart. Organisaties/partijen pakken deze verantwoordelijkheid zelf op.
  5. Wij werken interregionaal samen ten behoeve van ketenregie.
  6. Wij professionaliseren ons advies met betrekking tot evenementen op bestuurlijk niveau, wij inspecteren - op verzoek - gezondheidskundige aspecten bij evenementen.
  7. Planvorming en evaluatie: Wij stellen mono- en multidisciplinaire plannen op die bruikbaar zijn en gebruikt worden. Wij evalueren én leren en verbeteren constant.
  8. Wij delen expertise met de GGD.
  9. Wij bieden inzicht in financiën en kwaliteit van onze producten.

De GHOR implementeert een productbegroting met daarbij indicatoren die de prestaties en kwaliteit weergeven. Hierbij wordt aangesloten op de P&C cyclus in de VrAA en voor zover mogelijk ook op VrZW.

De GHOR is voortvarend aan de slag gegaan met deze negen missies. Samen met de partners in de witte kolom, de multidisciplinaire partners in de beide Veiligheidsregio's en met GHOR-bureaus in de omliggende regio's. Op alle fronten wordt hard gewerkt aan deze kwaliteitsslagen.

Voor een uitgebreide toelichting op deze negen punten, zie de rechter zijbalk. Ook het complete Meerjarenbeleidsplan is hier te downloaden.

Meerjarenbeleidsplan GHOR 2014-2017

Toelichting op de negen punten uit het MJB