Ketenregie

Op het gebied van ketenregie is binnen de GHOR in 2014 het nodige gebeurd. In 2011 is reeds gestart met het project Ketenregie. Doel hiervan is de relatie tussen de GHOR en de zorginstellingen in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, die betrokken kunnen raken bij een ramp of crisis, te versterken en de onderlinge afspraken volgens de Wet op de Veiligheidsregio's vast te leggen. In de afgelopen jaren heeft de prioriteit gelegen bij de zorginstellingen met een actieve rol in de acute zorg. In 2014 is tevens een start gemaakt met care-instellingen.

Huisartsen

Eind 2014 heeft de GHOR een bezoek gebracht aan de huisartsen Amsterdam en Amstelland voor de evaluatie/actualisatie van het convenant en de voortgang van het HaROP (Huisarten Rampen Opvang Plan). Uit deze contacten is gebleken dat zowel binnen de GHOR als de huisartsenposten de gemaakte samenwerkingsafspraken nog niet allemaal geïmplementeerd zijn.Naar aanleiding hiervan is er door partijen voor gekozen om de convenanten in 2014 niet te actualiseren. Het jaar 2015 zal nu gebruikt worden om de samenwerkingsafspraken te implementeren en te beoefenen zodat de convenanten in 2016 goed geëvalueerd kunnen worden. Begin 2014 zijn tevens samenwerkingsafspraken gemaakt met de huisartsen in Amstelland. De huisartsen(posten) zijn twee keer per jaar aanwezig bij de Regiegroep acute opgeschaalde zorg.

Ambulance Amsterdam

Begin 2013 heeft de GHOR samenwerkingsafspraken gemaakt met Ambulance Amsterdam en deze vastgelegd in een convenant. Door de organisatieontwikkelingen binnen Ambulance Amsterdam zijn nog niet alle producten uit het convenant gereed en geïmplementeerd. In 2014 is het convenant mede hierom niet geactualiseerd. Er is samen met Ambulance Amsterdam gekozen om alleen een feitelijke en tekstuele aanpassing in een bijlage toe te voegen aan het bestaande convenant.

Regiegroep

In 2014 zijn er twee bijeenkomsten geweest van de Regiegroep acute opgeschaalde zorg, in april en in december.

Zorgcontinuïteit care-instellingen

In 2014 is tevens een start gemaakt met de zorginstellingen die geen actieve acute rol in de zorg hebben en 24-uurs zorg bieden; het project Zorgcontinuïteit care-instellingen met als focus het opbouwen van een netwerk. Onder de care-instellingen vallen alle zorginstellingen waar cliënten verblijven die langer dan 24 uur medische en/of verpleegkundige zorg nodig hebben (verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, GGZ instellingen, jeugdzorginstellingen, revalidatiecentra, maatschappelijke organisaties).

Om nader kennis te maken en tegelijkertijd inzicht te krijgen in de stand van zaken op het gebied van zorgcontinuiteit is een aantal zorginstellingen bezocht. Gezien het grote aantal locaties in beide regio’s is ervoor gekozen alleen de koepels van de grote zorginstellingen te bezoeken. Afspraken werden gemaakt met beleidsmedewerkers en afdelingshoofden over onder meer de taken en verantwoordelijkheden van beide partijen, de aanwezigheid van zorgcontinuïteitsplannen en de inhoud van GHOR4all. Eind 2014 heeft de eerste netwerkbijeenkomst Zorgcontinuïteit voor care-instellingen plaats gevonden. Alle care-instellingen uit de regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland waren uitgenodigd. Een afvaardiging van functionarissen heeft de netwerkbijeenkomst bijgewoond.