Informatiemanagement in de warme fase

Het landelijk crisismodel GHOR is door GHOR Amsterdam-Amstelland ingevoerd voor aansturing, regie en coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Het crisismodel sluit beter aan op de multidisciplinaire crisisorganisatie (knoppenmodel), de organisatie van de geneeskundige hulpverlening en de laatste wijziging van de Wet publieke gezondheid.

De implementatie van het crisismodel heeft geleid tot twee volledig nieuwe functies, namelijk Hoofd Ondersteuning en Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg. Samen voeren zij de taken uit in het Actiecentrum GHOR. De functies zijn in 2014 succesvol ingevuld met zes personen per functie. Inmiddels is iedereen opgeleid en voert de functie uit.

GHOR-centralist

De Ambulancedienst heeft in 2014 de verantwoordelijkheid voor zorg gekregen in de opgeschaalde situatie, namelijk gewondenspreiding, ambulancebijstand en slachtofferbeeld. Bovendien leverde de evaluatie van het treinincident bij Westerpark (2012) dusdanige verbeterpunten ten aanzien van informatievoorziening op dat de GHOR een extra informatiefunctionaris heeft geïntroduceerd. Het betreft de GHOR-centralist op de Meldkamer Ambulancezorg. De GHOR-centralist is verantwoordelijk voor de uitwisseling van de informatie tussen Meldkamer Ambulancezorg en de GHOR met als belangrijkste informatieproduct het slachtofferbeeld.

Alle nieuwe functionarissen zijn opgeleid en hebben een handboek ter beschikking gekregen in een gloednieuw format. Ook is een aandachtsfunctionaris aangesteld om functionarissen beter bij te staan bij het uitvoeren van hun taak. Het jaar 2015 wordt gebruikt om de vele wijzigingen in personen en taken verder uit te kristalliseren.

Multidisciplinair informatiemanagement

De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft in 2014 veel werk verzet in het kader van multidisciplinair informatiemanagement. De opleiding voor multidisciplinaire informatiemanagers is gestart en de eerst informatiefunctionarissen zijn inmiddels geslaagd. Daarnaast is het handboek multidisciplinair informatiemanagement opgesteld en gereed voor implementatie in 2015. Ook het functioneel beheer van het Landelijk Crisis Management Systeem is opgesteld zodat de crisisfunctionarissen met een account beter ondersteund worden.