Slachtofferregistratie

In de afspraken met ziekenhuizen over slachtofferregistratie is opgenomen dat aan de NEN-norm 7510 voldaan moet worden. Dit betekent dat de GHOR moet borgen dat de persoonsgegevens, ontvangen van de ziekenhuizen, uitsluitend worden gebruikt voor verwantenmatching en nazorg. Voor andere doelen, zoals opsporing of schadeafhandeling, is eerst toestemming van de betrokkenen vereist.

Zorgmail

Om dit te borgen moet ten eerste de informatie goed beveiligd zijn. Uitwisseling van persoonsgegevens via de mail blijkt niet veilig genoeg. Dan zou het net zo openbaar zijn als briefkaarten over de post. Daarom heeft de GHOR besloten gebruik te maken van Zorgmail. Hiermee kunnen de ziekenhuizen, de GHOR en de betreffende gemeente mailen in een beveiligde omgeving. Per incident verstrekt de GHOR nieuwe inlogcodes.

Bewaken

De GHOR geeft de gegevens door aan de gemeente, en vervolgens maken de gemeente en eventueel de politie hier gebruik van. Deze partners vervullen een rol in de verwantenmatching en nazorg, maar hebben soms ook andere doelen. Daarom moet de GHOR dit gebruik ook bewaken.

Commissie

Om elke GHOR-functionaris hiervan het belang te laten ervaren is oefening nodig. Daarnaast wil de GHOR dat er, indien persoonsgegevens van slachtoffers zijn ontvangen, er altijd een commissie wordt benoemd die toezicht houdt op het gebruik en de naleving van de doelen. Deze maatregelen worden in 2015 verwoord in een document, waarmee de GHOR aantoont de NEN-norm te volgen.