Jaaroverzicht 2014

Jaaroverzicht voor GHOR-functionarissen, (keten)partners en overige geïnteresseerden.

Voorwoord

Het Jaaroverzicht GHOR geeft - voor de tweede keer digitaal - weer welke zaken er voor de GHOR in het jaar 2014 uit sprongen. Het lijkt alweer lang geleden, maar het bezoek van Obama aan Amsterdam, gevolgd door het Koningsdag-bezoek van Willem-Alexander en Máxima aan Amstelveen waren enkele hoogtepunten waar ook de GHOR nauw bij betrokken was. Bij beide evenementen is preventief opgeschaald naar GRIP 4. De gasexplosie in Diemen was in 2014 de enige opschaling naar GRIP 2.

Lees meer

Bureau en personeel

In 2014 is het GHOR-bureau versterkt met Dennis van Kraaijenoord als ondersteunend Beleidsmedewerker OTO. Daarnaast is Yvonne de Boer gedurende het jaar gedetacheerd geweest vanuit de Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland.

Flexplekken in het nieuwe kantoor

Lees meer

Meerjarenbeleidsplan GHOR: 2014-2017

De GHOR is in 2014 aan de slag gegaan met de 'missies' benoemd in het meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Dit is opgesteld naar aanleiding van regionale en landelijke trends en ontwikkelingen.

Lees meer

OvD-G-inzetten en GRIP

Het aantal GRIP-inzetten komt in 2014 vrijwel overeen met het jaar 2013. De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland kende een lichte daling, terwijl de regio Zaantreek-Waterland een lichte stijging liet zien.

Lees meer

GAGS-pool

In 2014 is de GAGS in zeven veiligheidsregio’s in totaal 56 keer ingezet. In de regio Amsterdam-Amstelland is de GAGS bij 17 incidenten betrokken geweest en in de regio Zaanstreek-Waterland bij zeven. Er is in deze twee regio’s deelgenomen aan totaal 15 oefeningen. De GAGS heeft in de regio Amsterdam- Amstelland een bijdrage geleverd aan de evaluatie van één incident (GRIP2 Diemen).

Lees meer

Evenementenbeleid

In 2014 hebben de beleidsadviseurs evenementen ruim 220 geneeskundige en gezondheidskundige adviezen op maat verstrekt aan gemeenten en stadsdelen in beide regio’s. In de meeste gevallen ging het om adviezen met betrekking tot dance events of sportwedstrijden.

Een van de helikopters die tijdens de NSS landde op het Museumplein

Lees meer

Opleiden-Trainen-Oefenen

Om de vakbekwaamheid van bestaande en nieuwe GHOR-functionarissen op peil te houden hebben de medewerkers OTO in 2014 weer tientallen opleidingen, trainingen en oefeningen georganiseerd. Deze activiteiten zijn op mono- en multidisciplinair initiatief georganiseerd voor alle GHOR-functionarissen die werkzaam zijn in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland.

Lees meer

Ketenregie

Op het gebied van ketenregie is binnen de GHOR in 2014 het nodige gebeurd. In 2011 is reeds gestart met het project Ketenregie. Doel hiervan is de relatie tussen de GHOR en de zorginstellingen in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, die betrokken kunnen raken bij een ramp of crisis, te versterken en de onderlinge afspraken volgens de Wet op de Veiligheidsregio's vast te leggen. In de afgelopen jaren heeft de prioriteit gelegen bij de zorginstellingen met een actieve rol in de acute zorg. In 2014 is tevens een start gemaakt met care-instellingen.

Lees meer

Informatiemanagement in de koude fase: AG5 en GHOR4all

GHOR- functionarissen doorlopen jaarlijks een aantal trainingen en oefeningen. Daarnaast volgen zij specifieke bij- en nascholingen. Daarmee blijven zij vakbekwaam en voldoen aan de gestelde kwalificatienorm. Al deze scholingen en oefeningen worden geregistreerd in het digitale vakbekwaamheid managementsysteem AG5.

Lees meer

Informatiemanagement in de warme fase

Het landelijk crisismodel GHOR is door GHOR Amsterdam-Amstelland ingevoerd voor aansturing, regie en coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Het crisismodel sluit beter aan op de multidisciplinaire crisisorganisatie (knoppenmodel), de organisatie van de geneeskundige hulpverlening en de laatste wijziging van de Wet publieke gezondheid.

Lees meer

Slachtofferregistratie

In de afspraken met ziekenhuizen over slachtofferregistratie is opgenomen dat aan de NEN-norm 7510 voldaan moet worden. Dit betekent dat de GHOR moet borgen dat de persoonsgegevens, ontvangen van de ziekenhuizen, uitsluitend worden gebruikt voor verwantenmatching en nazorg. Voor andere doelen, zoals opsporing of schadeafhandeling, is eerst toestemming van de betrokkenen vereist.

Lees meer

Kwaliteitsmanagement

De basis van kwaliteitsmanagement is de plan-do-check-act cyclus. De GHOR legt dat uit als actief op zoek gaan naar kansen en verbeteringen en deze planmatig uitvoeren en bewaken.

Lees meer

Prestaties GHOR

Prestatie-indicatoren laten zien welke resultaten zijn geboekt en maken duidelijk waar verbeteringen nodig zijn. In 2014 heeft de GHOR wederom haar doelstellingen uitgedrukt in meetbare prestaties. Daarbij is gebruik gemaakt van de landelijke set GHOR prestatie-indicatoren.

Lees meer

Communicatie

In 2014 zijn vier reguliere nieuwsbrieven verschenen om functionarissen, partners en bestuur te informeren over de ontwikkelingen binnen de GHOR. Een extra nieuwsbrief verscheen in de maand april met als thema het nieuwe crisismodel GHOR. Verder is de website regelmatig geactualiseerd en is een jaaroverzicht over 2013 uitgebracht. Ook is meegewerkt aan de Netwerkdag voor GHOR-functionarissen en het Partnersamenwerkingsonderzoek. Tenslotte zijn bijdragen geleverd aan de externe nieuwsbrief van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de interne nieuwsbrief van de regio Zaanstreek-Waterland.

Tweede Netwerkdag voor GHOR-functionarissen

Op donderdag 19 juni 2014 vond de tweede GHOR Netwerkdag plaats. Vijftig operationele functionarissen - van Directeur Publieke Gezondheid tot Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen en van Hoofd Informatie tot Hoofd Ondersteuning - kwamen bijeen in de Kompaszaal aan het IJ.

Kennismaking met GHOR-functionarissen

Lees meer

Partnersamenwerkingsonderzoek: GHOR scoort goed

Eind 2013 is door het GHOR-bureau voor de derde keer een Partnersamenwerkingsonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn tijdens de GHOR Netwerkdag van 19 juni 2014 gepresenteerd. Het GHOR-bureau krijgt als gemiddelde waardering een 7,5 van de operationele functionarissen en een 7,6 van de partners. Een mooie score!

Lees meer

Netwerkdag drie veiligheidsregio's

In 2014 hebben drie veiligheidsregio's gezamenlijk hun jaarlijkse netwerkdag georganiseerd: de regio's Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland. Zij liggen alle drie aan het Noordzeekanaal en delen dan ook bepaalde risico's die met dit gebied samen hangen, zoals scheepvaartincidenten, risico's in de haven met gevaarlijke stoffen, overstromingsriscio’s en SAIL.

Lees meer

Samenwerking met Kennemerland: Eureka!

De GHOR-bureaus van Kennemerland en Amsterdam-Amstelland werken op verschillende fronten samen. Er is voor gekozen om deze samenwerking 'bottum up' te laten ontstaan: door gedeelde onderwerpen ontstaat de kennisdeling en samenwerking vanzelf - mits de medewerkers elkaar kennen en weten te vinden.

Lees meer

Beleidsplan veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

In 2014 heeft de GHOR geparticipeerd in het opstellen van het nieuwe multidisciplinaire meerjarenbeleidsplan van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Lees meer

Systeemtest Zaanstreek-Waterland

Op 22 oktober heeft in de regio Zaanstreek-Waterland de systeemtest plaatsgevonden. De test richtte zich hoofdzakelijk op Melding en Alarmering, Op- en Afschaling, Leiding en Coördinatie en Informatiemanagement.

Lees meer

Wilt U zich uitschrijven voor nieuwsbrief en jaaroverzicht? Stuur dan een e-mail naar a.vanduin@ghorasd.nl