Publieke Gezondheidzorg

Op het gebied van het proces Publieke Gezondheidszorg is onder meer aandacht besteed aan het GGD Rampenopvangplan (GROP), Opleiden-Trainen en Oefenen GROP en het Plan Noodsituaties Infectiebestrijding Havens.

Actueel GROP GGD Amsterdam

Eind oktober heeft de directie van de GGD het nieuwe GGD Rampenopvangplan (GROP) vastgesteld. Veel medewerkers van de GGD hebben hieraan meegewerkt. Nieuwe processen en ontwikkelingen zijn doorgevoerd. Ook heeft het Opleiden, Trainen en Oefenen van het GROP tot nieuwe inzichten en verbeteringen geleid. En zijn er ondersteunende afdelingen aan het GROP toegevoegd waardoor de organisatie tijdens een crisis optimaal hulp kan verlenen. Het nieuwe GROP valt samen met het gereed komen van het nieuwe OTO-jaarplan GROP 2014-2016.

Opleiden-Trainen-Oefenen GROP

Ook in 2013 zijn reeds opgeleide medewerkers van de GGD Amsterdam getraind en beoefend voor de processen Medische Milieukunde (MMK), Psychosociale Hulpverlening (PSH), Gezondheidsonderzoek na Rampen (GOR), Infectieziektebestrijding  (IZB), evenals het Crisisteam.

Nieuwe medewerkers zijn tijdens informatiebijeenkomsten van de GGD geïnformeerd over het werken in een opgeschaalde situatie, wanneer het GROP in werking is (velen is het niet bekend dat de wet Publieke Gezondheid de GGD tijdens een crisis of calamiteit als een zorginstelling ziet).

Het jaar werd afgesloten met een grote integrale oefening binnen de GGD Amsterdam waar zowel de vier processen, het Crisisteam als de ondersteunende afdelingen serieus en enthousiast aan meededen.

Eind november heeft de visitatiecommissie van TraumaNet/ROAZ AMC bekeken hoe het GROP ervoor stond.

Plan Noodsituaties Infectiebestrijding Havens

Bij de infectieziektebestrijding aan boord van schepen zijn verschillende partijen betrokken. Om de uitbraak van een infectieziekte zo goed mogelijk te kunnen bestrijden is gecoördineerde hulpverlening noodzakelijk. In samenwerking met de drie GGD'en en de GHOR-bureaus van Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland is het plan Noodsituaties Infectiebestrijding Havens tot stand gekomen.

Het plan geeft de interregionale afspraken weer die gelden tussen de betrokken veiligheidsregio's, de betrokken gemeenten waar de burgerhavens gelegen zijn, de betrokken GGD'en en het CNB (Centraal Nautsich Beheer) met betrekking tot infectieziektebestrijding voor zover deze nautische en/of havenaspecten raakt. De werkingssfeer van het PNIH is hetzelfde als het werkingsgebied van het IBP-Noordzeekanaal. De procedure Afhandeling Meldingen Havens Noordzeekanaal is als bijlage aan het plan toegevoegd.