Jaaroverzicht 2013

Jaaroverzicht voor GHOR-functionarissen, (keten)partners en overige geïnteresseerden.

Voorwoord

Dit jaar het inhoudelijk Jaaroverzicht van de GHOR Amsterdam-Amstelland in een nieuw elektronisch jasje - net als sinds enige tijd onze nieuwsbrieven!

Lees verder

GRIP-inzetten

Het aantal GRIP-inzetten in 2013 is lager dan in het voorgaande jaar: 19 inzetten in 2013 versus 24 in 2012. In 2013 is geen enkele keer opgeschaald naar GRIP 3. Tijdens de Troonswisseling is gedurende een langere periode opgeschaald naar GRIP 4.

Lees verder

Het GHOR-bureau in 2013

Er zijn twee nieuwe medewerkers in dienst getreden ter vervanging van personeel.

Lees verder

GAGS-pool

In 2013 zijn er in zeven veiligheidsregio's 48 GAGS-inzetten geweest. In de regio Amsterdam-Amstelland is de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) bij vijftien incidenten betrokken geweest en in de regio Zaanstreek-Waterland bij drie.

Lees verder

Evenementenbeleid

Begin 2013 is de folder "Geneeskundige advisering bij Publieksevenementen" geïntroduceerd bij alle gemeenten en stadsdelen in de regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. De folder gaat in op de verschillen tussen het zogenaamde ‘standaard advies' en het ‘advies op maat'.

Lees verder

Opleiden-Trainen-Oefenen

Ook in 2013 hebben GHOR-functionarissen in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland weer volop opleidingen gevolgd en getraind en geoefend om zo hun kennis en kunde op peil te houden.

Lees verder

Slachtofferregistratie

Ook in 2013 is er veel aandacht besteed aan het goed organiseren van slachtofferregistratie, omdat dit proces voor slachtoffers en verwanten erg belangrijk is. In onzekerheid  verkeren over het lot van verwanten is verschrikkelijk. En voor slachtoffers is het wenselijk om zo snel mogelijk herenigd te worden met verwanten, zeker bij ernstig letsel.

Lees verder

Informatiemanagement

In 2013 is de GHOR Amsterdam-Amstelland van start gegaan met de implementatie van het nieuwe landelijke crisismodel GHOR. Dit betekent onder meer dat in de loop van 2014 enkele functies komen te vervallen en dat gestart wordt met een aantal nieuwe functies.

Lees verder

Planvorming

De beheergroep Noordzeekanaal is verantwoordelijk voor het beheer van het Incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaal. Naast een grondige actualisatie van het IBP staat ook de structuur van de beheergroep ter discussie.

Lees verder

Convenanten met huisartsen afgerond

De GHOR maakt schriftelijke afspraken met haar partners in de Acute en Publieke Gezondheidszorg: ziekenhuizen, Ambulance Amsterdam, de GGD'en en huisartsen. Met de meeste partners waren al convenanten gesloten, maar met de Huisartsen in Amstelland nog niet.

Lees verder

Kwaliteitsmanagement

De basis van het kwaliteitsmanagementsysteem is de plan-do-check-act cyclus. Wij leggen dat uit als actief op zoek gaan naar kansen en verbeteringen en deze planmatig  uitvoeren en bewaken. Het houden van audits om de werkprocessen te onderzoeken is daarvoor een vast middel.

Lees verder

Prestaties GHOR

Prestatie-indicatoren laten zien welke resultaten zijn geboekt en maken duidelijk waar verbeteringen nodig zijn. In 2013 heeft de GHOR haar doelstellingen uitgedrukt in prestatie-indicatoren. Daarbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de prestatie-indicatoren uit het landelijke project Aristoteles.

Lees verder

Communicatie en Beleidsondersteuning

In 2013 is gewerkt aan de lancering van en het onderhoud aan de website, de communicatie rondom de Troonswisseling en de ontwikkeling van de digitale nieuwsbrief. Ook is de Netwerkdag voor GHOR-functionarissen georganiseerd en is een bijdrage geleverd aan de nieuwsbrief van de VRAA.

Beleidsondersteunende taken waren hoofdzakelijk gericht op evenementenadvisering en de voorbereiding op en het uitzetten van het Partnersamenwerkingsonderzoek (PSO).

Netwerkdag voor GHOR-functionarissen

Op 4 september heeft het GHOR-bureau een Netwerkdag gehouden voor GHOR-functionarissen uit de regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Deze bijeenkomst, met als hoofdthema ‘Samenbrengen door communicatie', was bedoeld om de effectiviteit in de samenwerking te vergroten en onderlinge relaties te versterken. Uit de Netwerkdag kwamen verbeterpunten naar voren die de GHOR gaat analyseren (wat kan er daadwerkelijk opgepakt kan worden, wanneer, en op welke manier?). Al met al werd de eerste Netwerkdag, die gehouden werd in de Kompaszaal aan het IJ, door vrijwel alle 45 deelnemers als bijzonder geslaagd ervaren. Aan een vervolg wordt gewerkt!

Logistiek

Op het gebied van logistiek speelden in 2013 onder meer de volgende zaken: Vervanging OvD-G-voertuig, GHOR-voertuig en OTO-bus, gebruikelijk onderhoud en keuringen, voorbereidingen voor de tijdelijke verhuizing van het GHOR-bureau (februari 2014) en hand- en spandiensten bij de Troonswisseling, de Dam tot Damloop en de TCS Amsterdam Marathon.

Zaanstreek-Waterland

De GHOR Amsterdam-Amstelland voert de GHOR-taken ook uit voor VrZW, waaronder uiteraard de piketfuncties.

Lees verder

Samenwerking met Kennemerland

In 2013 is de samenwerking met Kennemerland tegen het licht gehouden. Een aantal voornemens tot projecten is de afgelopen jaren niet gestart, onder meer door verschillen in visie en prioriteit.

Lees verder

Publieke Gezondheid: GROP, OTO-GROP en Infectiebestrijding Havens

Op het gebied van het proces Publieke Gezondheidszorg is onder meer aandacht besteed aan het GGD Rampenopvangplan (GROP), Opleiden-Trainen en Oefenen GROP en het Plan Noodsituaties Infectiebestrijding Havens.

Lees verder

Wilt U zich uitschrijven voor nieuwsbrief en jaaroverzicht? Stuur dan een e-mail naar a.vanduin@ghorasd.nl