Huisartsen

Convenant huisartsen

Het doel van dit convenant is het creëren van een doelmatige en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises waarbij slachtoffers in de regio optimaal worden geholpen. Deze hulpverlening wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met andere bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing betrokken hulpdiensten. Tussen de partijen zijn concrete afspraken gemaakt over de voorbereiding, de hulpverlening en de nazorg onder ramp- en crisisomstandigheden. De huisartsen laten zich hierin vertegenwoordigen door de coördinator huisartsenzorg en ingeval een crisisteam huisartsenzorg noodzakelijk is, door het crisisteam huisartsenzorg.

Convenanten huisartsen

Convenant huisartsen Amsterdam

Convenant huisartsen Amstelland