Kwaliteit

De taken van het GHOR-bureau liggen vast in de Wet veiligheidsregio's. Kwaliteit betekent voor het GHOR-bureau dat wij goede kwaliteit willen leveren in de taken die wij uitvoeren.

Hoofdtaken

De wettelijke taken zijn zo geformuleerd dat een vertaalslag nodig is. Het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland heeft de volgende hoofdtaken benoemd:

  1. Inzetbare GHOR-functionarissen: goed opgeleide en geoefende functionarissen in een piket, voorzien van de noodzakelijke middelen
  2. Samenhangende schriftelijke afspraken met partners in de geneeskundige keten om een optimale samenwerking ten tijde van een crisis te bereiken
  3. Mono- en multidisciplinaire plannen, inclusief Infectieziekten A, waarin de regionale risico's en beheersmaatregelen worden uitgewerkt
  4. Advisering aan overheden en andere hulpverleningsorganisaties
  5. Mono- en multidisciplinaire evaluaties: een belangrijk proces om te kijken of de hiervoor genoemde taken  goed zijn uitgevoerd

Regionale taken

Naast deze wettelijke taken is in onze regio afgesproken dat we voor de GGD Amsterdam en voor de GGD Zaanstreek-Waterland een aantal taken uitvoeren:

  1. Integraal Crisisplan (ICP) voor de GGD Amsterdam
  2. Zorgcontinuïteit GGD Amsterdam
  3. Trainen en oefenen van GGD-functionarissen in het kader van het ICP Amsterdam en Zaanstreek-Waterland

Uitgangspunten kwaliteit

Het kwaliteitsmanagementsysteem van het GHOR-bureau is er op gericht om al deze taken vanuit het perspectief van de missie en visie vorm te geven. Daarbij  worden twee uitgangspunten gehanteerd:

  1. De medewerkers zijn verantwoordelijk voor een goede uitvoering van hun taken en bewaken dit in de plan-do-check-act verbetercyclus die onderdeel is van alle werkzaamheden
  2. Door te (leren) denken in werkprocessen (procesmatig werken) en deze processen goed te beschrijven en met elkaar te bespreken wordt de samenhang in de werkzaamheden gecreëerd

Verbeterregister

Kwaliteit wordt binnen het GHOR-bureau gezien als integraal onderdeel van het werken. Verbeterpunten, onder andere uit evaluaties van incidenten, worden geborgd in het verbeterregister. Waardoor de plan-do-check-act cyclus geborgd wordt.